Het Hanny Flore Hof

Ons eerste hofje. Het ‘Hanny Flore Hof’ [1]

Begin 2022 zijn we door een buurtbewoner geattendeerd op een mogelijk perceel voor een hofje aan de Paulus Moreelsestraat. Tijdens een bespreking met de gemeente hebben we deze locatie als optie ingebracht. Vlak na de zomervakantie bleek de gemeente deze locatie, als één van de vier in Enschede, te hebben aangemeld bij het rijk voor een experiment. Dat experiment maakt het mogelijk  binnen circa twee jaar woningen te bouwen. Normaliter duurt het proces van idee tot realisatie zo’n 6 tot 8 jaar.

Het experiment kent beperkingen. Zo kan er in eerste aanleg slechts voor een relatief korte periode, dat wil zeggen maximaal 30 jaar, een tijdelijke bestemmingsplan wijziging worden afgegeven. Dat heeft tot gevolg dat banken hiervoor geen hypotheek zullen verstrekken aan particulieren. Daarom zullen er geen vrijesectorwoningen worden gebouwd maar sociale- en midden huurwoningen.

Op 8 september 2022 heeft hierover een eerste gesprek plaats gevonden tussen onze vereniging en de gemeente Enschede. Daarin is aangegeven dat, bij voldoende interesse, op deze locatie een hofje kan worden gebouwd.

We hebben op 20 september de interesse onder onze leden gepolst. Hierop hebben ruim voldoende leden gereageerd. Daarop zijn we vervolggesprekken aangegaan met de gemeente en De Woonplaats, de corporatie die met ons samen dit hofje wil realiseren.

Naast kansen kent het experiment, vanwege de snelheid, dus ook beperkingen. Met dit in gedachten hebben we de conceptplannen bekeken en daarop onze wensen losgelaten zoals:

 1. Situering van de woningen in één hofje.
  Is niet volledig gelukt. We hebben te maken met de grenzen van het gebied en met bomen die behouden moeten blijven. Wel is een gemeenschappelijke inrichting van de vrije ruimte tussen de woningen mogelijk, bijvoorbeeld voor een serre.
 2. Energie neutrale bouw.
  Is toegezegd, verwarming en warm tapwater wordt gedekt door de opbrengst van zonnepanelen. Energie voor wasmachine, etc. moet aan het net worden onttrokken.
 3. Levensloopbestendige bouw.
  In de eerste plannen werd gekoerst op 28 grondgebonden woningen met slaap- en badkamer op de eerste verdieping. Mobiliteitsbeperkingen zouden opgelost moeten worden met trapliften. Uiteindelijk hebben we de handen op elkaar gekregen voor 15 gelijkvloerse appartementen in twee etages (met lift) en 13 grondgebonden woningen.
 4. Inspraak bij de indeling en uitvoering van de woningen.
  Vanwege de snelheid worden er ‘concept-woningen’ gebouwd. De ruimte voor inspraak is daardoor beperkt. Wel krijgen de eerste bewoners keuzes voorgelegd t.a.v. het sanitair, tegels, de keuken et cetera.

Het bestuur heeft het uiteindelijke voorstel met een positief advies aan de leden voorgelegd. Afwegingen die die daarin meespeelden zijn:

 1. Uit onze ’life enquête’ blijkt dat de leden verschillende voorkeuren hebben waar het de woningtypen betreft; [2] 
 2. We kunnen onverwacht snel resultaat boeken. Dat kan bijdragen aan het versneld door ontwikkelen van het ‘Hof Enschede’ concept ook op andere locaties in de stad;
 3. Toewijzing van de woningen zal in principe moeten passen bij het inkomen en huishouden van de bewoners. Datum van inschrijving als lid van Hof Enschede zal daarin een rol spelen.
 4. De buurt staat open voor de vestiging van senioren op het perceel.

Voor geïnteresseerde leden hebben we 10 oktober 2022 een eerste voorlichtingsbijeenkomst bijeenkomst gehouden. Er waren ongeveer 30 mensen aanwezig (19 huishoudens).

Tijdens de bijeenkomst is het plan toegelicht. Dat leverde een groot aantal vragen op zoals over:

 1. De ook op het perceel te bouwen studio’s en appartementen voor jongerenhuisvesting;
 2. De aandacht voor de sociale aspecten van de hofjes;
 3. De inrichting van de gezamenlijke groene ruimte;
 4. Het al dan niet toestaan van huisdieren (is aan de uiteindelijke bewoners maar het lijkt ons uitgesloten dat die niet toegestaan worden).

Inmiddels, april 2023, zijn we zover dat de grond van het perceel is aangekocht door De Woonplaats. Er is een aanbesteding uitgeschreven en er is een bouwer gecontracteerd (Koopmans). Er is een planning op hoofdlijnen afgegeven (opleveren eerste woningen Q4 2023/Q1 2024). En, er is subsidie toegekend voor het realiseren van een gemeenschappelijke ruimte waar de toekomstige bewoners voor hun activiteiten gebruik van kunnen maken. Op 17 april 2022 zijn de geïnteresseerde leden hierover, en over de consequenties van het huren (huurprijzen sociale en vrije sector huur) geïnformeerd.

Tijdens die bijeenkomstzijn ook de verdere procedures rond inspraak op de inrichting en de toewijzing van de woningen toegelicht.

Belangstelling voor een woning in dit hofje? Als u de doelstelling van onze vereniging onderschrijft en voldoet aan de voorwaarden (55 plus, openstaan voor actief noaberschap) dan kunt u zich inschrijven als lid én als geïnteresseerde voor de huur van een hofjeswoning. Dat kan door dit te mailen aan info@hofenschede.nl

[1] Hanny Flore was initiatiefneemster en eerste voorzitter van de vereniging Hof Enschede. Ze is 18 september 2021 overleden. Zie in memoriam op de welkomst pagina Welkom bij Hof Enschede

[2] ’life enquête’, de enquête wordt in feite voortdurend vernieuwd bij inschrijving van nieuwe leden.