Welkom bij Hof Enschede

De vereniging Hof Enschede is opgericht op 10 december 2020 met als doel het realiseren van clusters van woningen voor ouderen vanaf 55 jaar. We koersen daarbij op ouderen met een actieve levenshouding die openstaan voor het verlenen of ontvangen van noaberhulp. Onder noaberhulp verstaan we het al dan niet tijdelijk verrichten van hand-en-spandiensten zoals het doen van een boodschap, het uitlaten van de hond of het meewerken aan het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin of het complex. Onder noaberhulp verstaan we nadrukkelijk niet het verlenen van mantelzorg of het overnemen van het werk van professionele hulpverleningsinstanties.

De hofjes zullen zodanig worden gesitueerd en gefaciliteerd dat ze uitnodigen tot sociale interactie. Bijvoorbeeld door de woningen in carrévorm te plaatsen en zo uitzicht te bieden op een gemeenschappelijke binnentuin. Of door een extra ruimte te realiseren voor gezamenlijke activiteiten zoals het leggen van een kaartje, de Pilatus-les of een kooksessie. Een ruimte die ook gebruikt kan worden voor vergaderingen, fysiotherapeut of gezondheidszorg.

We streven naar de bouw van duurzame en energie-neutrale woningen die levensloopbestendig zijn. Ook bestaande bouw die hiervoor geschikt te maken is, komt in aanmerking. We hopen ook één of meerdere hofjes te realiseren als Ecohof. Hofjes waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke materialen, circulaire bouwtechnieken, duurzame energievoorzieningen, bewust watergebruik, etc.  

Voor wat betreft de financiering van de hofjes gaan we uit van een mix van sociale huur, middenhuur en koopwoningen. Op grond van inkomen wordt zo niemand uitgesloten. Behoor je tot de doelgroep en spreekt actief noaberschap je aan, dan ben je in principe welkom.

En dat is dus het streven, maar dan…

Dan zoek je gelijkgestemden en richt je een vereniging op. Dat is gedaan op initiatief van onze oud-voorzitter Hanny Flore.[1] En dat initiatief wordt nu verder gebracht door het huidige bestuur. We zijn op pad gegaan en hebben onze ideeën links en rechts gedeeld. Enkele krantenberichten waarin we onze plannen uit de doeken hebben gedaan, hebben goed geholpen. Gevolg, een vereniging met een uitdijend ledenbestand. Van meer dan 100 leden in 2021 naar 250 leden in 2024. En we hebben niet het idee dat de groei eruit is.

Daarnaast hebben we onze plannen uitgevouwen binnen het ambtelijk en bestuurlijk apparaat van de gemeente Enschede. Onze plannen sluiten goed aan bij plaatselijke beleidsdoelstellingen als voorkomen van vereenzaming en doorstroming op de woningmarkt. Vanuit de gemeente krijgen we dan ook op alle niveaus medewerking.

Daarmee zijn we er niet. Het realiseren van onze plannen kun je vatten onder de noemer vastgoedontwikkeling. En dat is een gebied dat gekenmerkt wordt door veel concurrenten en langdurige procedures. Het vraagt om specifieke kennis van de vastgoedmarkt en projectontwikkeling. Maar ook om geld en menskracht, nodig om de voorinvesteringen voor planontwikkeling te doen. We hebben potentiële partijen gezocht en gevonden die ons daarbij willen helpen. Zonder ons daarbij voor de eeuwigheid aan hen te verbinden. We zijn blij met de samenwerking met deze partijen maar sluiten daarbij in de toekomst andere partners dus niet uit.

Meer informatie over lidmaatschap, activiteiten, actuele projecten, de organisatie, etc. vindt u op deze website.


[1] De initiatiefneemster voor Hof Enschede Hanny Flore is 18 september 2021 plotseling overleden. In memoriam Hanny Flore

Op zaterdag 18 september 2021 hoorden wij met ontzetting van het plotseling overlijden van Hanny Flore. Hanny was de initiatiefneemster van onze vereniging Hof Enschede. Onder haar leiding werd de vereniging in 2020 opgericht. Zij was als voorzitter van het Seniorenplatform zeer betrokken bij het wel en wee van de Enschedese senioren. Vanuit die positie was zij degene die het eerste initiatief nam tot het stichten van seniorenhofjes voor onze stad. De vereniging is haar veel dank verschuldigd voor haar inzet, vasthoudendheid en de inbreng van haar kennis en netwerk.