Geschiedenis

Waarom een Seniorenhof in Enschede

Zo rond je 60ste begin je na te denken of je woning nog wel geschikt is om de rest van je leven te kunnen blijven wonen. Verhuizen naar een seniorenwoning of appartement is een grote stap. Het seniorenplatform kreeg steeds meer vragen over wonen rond een hofje met gelijkgezinden. Een vorm van wonen voor nu nog vitale ouderen, die met elkaar op een prettige manier oud willen worden.
Zelfstandig wonen, maar wel met mensen om je heen die bereid zijn om naar elkaar om te kijken en gezellige dingen met elkaar willen ondernemen.
In Nederland zijn steeds meer alternatieve woonvormen gerealiseerd o.a. via de stichting Knarrenhof.

Het wonen rond een gemeenschappelijk tuin, maar met een eigen voordeur aan de straatkant met een parkeerplaats. Het betreft in deze visie zo’n 20 tot 24 woningen met een activiteitenruimte om iets gemeenschappelijks te kunnen organiseren. De werkgroep HOF ENSCHEDE van het seniorenplatform heeft een werkbezoek gebracht aan de Aahof in Zwolle, de eerste Knarrenhof in Nederland, en was zeer enthousiast.
De LVGO (landelijke vereniging gemeenschappelijk wonen voor ouderen) ondersteunt initiatiefgroepen, die een seniorenhof willen realiseren. De werkgroep HOF ENSCHEDE heeft de LVGO gevraagd om op 20 maart 2020 een inleiding te houden op een themabijeenkomst over alternatieve woonvormen. Deze kon wegens de coronacrisis helaas niet doorgaan. De werkgroep van het seniorenplatform heeft gezocht naar mogelijkheden om in Enschede een HOF ENSCHEDE te realiseren.

Stappen die gezet zijn op weg naar een “HOF ENSCHEDE” van juni 2019 tot 3 augustus 2020:

 1. Het Seniorenplatform heeft in juni 2019 een brief geschreven aan de gemeenteraad om in de woonvisie een paragraaf op te nemen over seniorenhuisvesting en om alternatieve woonvormen voor senioren te stimuleren.
 2. Er zijn gesprekken gevoerd met 3 woningbouwcorporaties, die geleid hebben tot de bereidheid om mee te willen denken over het bouwen van woningen rond een hof voor 55+.
 3. Er is in december 2019 een gesprek geweest met wethouder Diepemaat, die bereid is mee te denken bij het vinden van locaties om een Hof Enschede te kunnen bouwen met zowel koop- als huurwoningen.
 4. Er is contact geweest met de initiatiefgroep Oldenzaal, die na 3 jaar eindelijk zover is, dat er een locatie beschikbaar is. Zij worden ondersteund door de landelijke stichting Knarrenhof. De initiatiefnemers in Oldenzaal hebben een speciale vereniging opgericht en hebben al een lijst van toekomstige bewoners.
 5. Er is januari 2020 een bezoek gebracht aan de Knarrenhof in Zwolle en er zijn waardevolle adviezen uitgewisseld met de bewoners aldaar.
 6. Er is samen met een deskundige een project plan gemaakt en in januari 2020 besproken met ambtenaren van de gemeente.
  Dit heeft geleid tot het benoemen van een aantal mogelijkheden voor een locatie. Deze mogelijkheden moeten nu verder uitgezocht worden.
 7. Het Seniorenplatform heeft vanaf juni 2019 informatie gegeven over haar activiteiten over het realiseren van een seniorenhof in Enschede via de Stadspost voor Senioren en via haar digitale nieuwsbrief.
 8. Er is een bijeenkomst voorbereid om meer informatie te geven aan senioren in Enschede over het wonen in een HOF ENSCHEDE. Deze bijeenkomst stond gepland op 20 maart 2020, maar is vanwege de coronacrisis niet doorgegaan.
 9. Er hebben zich 275 mensen aangemeld voor een bijeenkomst over moderne woonvormen voor senioren in Enschede. Alle belangstellenden hebben bericht ontvangen dat de geplande bijeenkomst niet door kon gaan.
 10. Er is in overleg met de gemeente een lijst opgesteld van 8 locaties. Deze locaties worden nu onderzocht op haalbaarheid. De grondprijs en de bestemmingsplannen vormen nog een belemmering.
 11. Daar de volgende bijeenkomst niet eerder gehouden zal kunnen worden dan na 1 september,
  heeft de werkgroep besloten om de enquête over woonwensen in een toekomstige HOF ENSCHEDE  naar voren te halen.
 12. In mei 2020 hebben alle senioren, die zich opgegeven hadden voor de bijeenkomst over moderne woonvormen voor senioren, een enquêteformulier over woonwensen toegestuurd gekregen met de mogelijkheid lid te worden van de op te richten vereniging belangstellenden HOF ENSCHEDE.
 13. De enquête is terug gestuurd door 76 mensen, die bijna allemaal aangegeven hebben dat ze lid willen worden van de op te richten vereniging HOF ENSCHEDE. De uitslag is per 1 juni bekend gemaakt (zie samenvatting).
 14. Op 3 juli 2020 zijn de 25 mensen, die aangegeven hebben actief mee te willen denken in de werkgroep HOF ENSCHEDE bij elkaar geweest om de vervolgstappen te bespreken.
 15. Een kerngroep van 7 senioren met 3 werkgroepen gaan het project vanaf 1 augustus verder vormgeven. Het is de bedoeling dat leden van de vereniging i.o. regelmatig op de hoogte gehouden worden.
 16. De vereniging HOF ENSCHEDE wordt in november 2020 officieel opgericht in een ledenvergadering door de leden die vóór 1 oktober lid zijn geworden.
 17. Door het invullen van een formulier, dat men kan aanvragen via hofenschede@gmail.com, kunnen senioren vanaf 50 jaar lid worden van de vereniging HOF ENSCHEDE. Na het overmaken van de contributie van € 25,00 is men lid en wordt men geplaatst op de lijst met toekomstige bewoners.
 18. Per 3 augustus 2020 hebben zich al 92 leden aangemeld bij HOF ENSCHEDE. De belangstelling is groot!