Nieuwsbrief HOF ENSCHEDE nummer 5, november 2021

BELANGRIJKE INFORMATIE!!

Beste leden,

De nieuwe maatregelen rondom het Coronavirus beperken helaas ook de interne communicatie binnen onze vereniging In plaats van een algemene ledenvergadering, deze “nieuwsbrief” waarin we  o.a. een aantal keuzes aan u zullen voorleggen.

Onder voorzitterschap van mevr. Hanny Flore is er nog  een bijeenkomst met de  klankbordgroep geweest waarin we ondermeer over  de bestuursbezetting hebben gesproken  en voorstellen voor  de komende Algemene Ledenvergadering hebben gedaan.

Na het onverwachte overlijden van Hanny hebben we toch de draad weer opgepakt.

Het interim-bestuur was bezig om de zo noodzakelijke in december te houden “Algemene Ledenvergadering” voor te bereiden, maar heeft inde  bestuursvergadering van 12 november j.l. n.a.v. de nieuwe Coronamaatregelen besloten  deze te verplaatsen naar het begin van  nieuwe jaar.

De statuten bepalen dat er een jaarvergadering in de eerste maanden zou moeten plaatsvinden. Het streven is nu om, natuurlijk afhankelijk van de mogelijkheden, deze in januari te houden.

Gelukkig kunnen we constateren dat de vereniging Hof Enschede bij een aantal  belangrijke partners inmiddels als een serieuze partij en partner wordt beschouwd. We zijn momenteel in constructieve besprekingen met de gemeente, een projectontwikkelaar, bouwonderneming, woningbouwvereniging en een locatie-eigenaar. Mogelijkheden voor de toekomst worden met verschillende partijen besproken. Wanneer mogelijk  hopen wij u over deze zaken nader te berichten.

Op de agenda van de voorgenomen ledenvergadering van december stonden enkele belangrijke punten die eigenlijk niet langer  kunnen wachten:

A. Een vaststelling van de jaarcontributie in 2022 van € 25

B. Samenstelling van het (Interim Bestuur)

Onderbouwing bovenstaande punten:

A:

 • De kosten van de vereniging zijn momenteel nog beperkt. Een extra bijdrage van de leden is daarom niet strikt noodzakelijk.
 • We verwachten, en hopen, dat er de  komende periode meer bijeenkomsten en contacten met leden en derden zullen plaatsvinden waaraan kosten zijn verbonden.
 •  Maar belangrijker is het zicht op een ledenbestand dat actueel is. Tijdens onze gesprekken met partners is het belangrijk te weten hoe groot de groep (serieuze) potentiële bewoners is.
 • Door jaarlijks een contributie te vragen laat een lid zien het lidmaatschap te willen continueren. Dit zorgt ervoor dat we een actuele lijst van betrokken leden kunnen opstellen.
 • Het bedrag kan jaarlijks in de jaarvergadering afhankelijk van de doelstellingen en de begroting worden bijgesteld.

B:

 • U heeft in de afgelopen periode meermalen een oproep van ons gezien voor nieuwe bestuursleden. In de contacten n.a.v.  die oproepen, kwam vaak het punt van beschikbaarheid en continuïteit aan de orde.
 • Als probleem werd gezien dat kandidaten soms voor langere periodes niet beschikbaar zijn:  bijvoorbeeld door een lange vakantie in het voorjaar of overwintering.. 
 • Tijdens de afgelopen klankbordvergadering is dit probleem besproken. Daar werd het voorstel gedaan om voor de functies van het dagelijkse bestuur  te werken met duo’s. M.a.w. bijvoorbeeld een voorzitter en een vicevoorzitter die bij afwezigheid elkaars taken overnemen. Beiden werken nauw samen zodat alle informatie wordt uitgewisseld.
 • Eenzelfde constructie geldt dan voor de penningmeester en secretaris.
 • Enkele leden van het bestuur hadden aangegeven zich bij de algemene ledenvergadering niet meer kandidaat te zullen stellen.
 •  Na het overlijden van onze zeer actieve voorzitter Mevr. Hanny Flore ontstond er een situatie waarbij  door het vertrek van deze bestuursleden de continuïteit ernstig in gevaar zou komen. Zeker nu we op een punt staan waarop we  met de partners belangrijke stappen in het vervolgproces kunnen zetten.
 • Alle zittende bestuursleden hebben daarom aangegeven zich voor het komende jaar alsnog beschikbaar te stellen.
 • Onder deze condities hebben we ook nieuwe leden bereid gevonden het bestuur aan te vullen tot het statutaire maximum van 7 leden.
 • De samenstelling van het bestuur ziet er dan voor het komende jaar als volgt uit:           
 NaamFunctie/ onderwerpDuo partner:
Willem KruidhofvoorzitterWim Kerkhofs
Christiaan ElferinksecretarisSjaak ten Thij
Jan LubberdingpenningmeesterRuud Gerrits
Wim KerkhofsprocesWillem Kruidhof
Ruud GerritslocatieJan Jacobs

VRAAG AAN ALLE LEDEN:

Door het annuleren van de Algemene Ledenvergadering is het niet mogelijk bovenstaande punten A en B door het (interim)bestuur tijdens een A.L.V. in stemming in te brengen.

Gezien de ontwikkelingen van het Coronavirus is het moment waarop een jaarvergadering kan worden gehouden momenteel niet met zekerheid te voorspellen.

Het (interim) bestuur vraagt daarom aan de leden om indien men het NIET EENS IS  met het gestelde in A en/of B dit aan het (interim) bestuur kenbaar te maken door naar het e-mail adres van de vereniging hofenschede@hotmail.com het onderstaande bericht te sturen (zie pag. 3).

Hopelijk kunnen we op deze manier de positieve ontwikkeling richting de realisatie van het eerste senioren hof in Enschede vasthouden.

Met vriendelijke groeten,

Het (interim) bestuur Hof Enschede

——————————————————————————————————————————————————————–

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Mailadres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Is het NIET eens met het beschreven voorstel in de brief d.d. 15 november 2021:

Aankruisen wat van toepassing is:

□    A. Een vaststelling van de  contributie in 2021 van € 25

 □    B. Samenstelling van het (Interim Bestuur)

(aankruisen waarmee je het niet eens bent, beide kunnen aangekruist worden)