Nieuwsbrief HOF ENSCHEDE nummer 9, juli 2023

Van de voorzitter

Het fenomeen seniorenhof leeft in Enschede. Op 14 juni jl. plaatste Tubantia een interview over
het Hanny Flore Hof en een week later hadden wij er meer dan 40 nieuwe leden bij! Dit staat
helaas in schril contrast met de mogelijkheid om in Enschede tijdig locaties te vinden voor de
hofjes die we de komende jaren willen realiseren. Onze gemeentelijke contactambtenaren
zeggen onvoldoende mogelijkheden te hebben om ons locaties aan te bieden En dit terwijl wij
de concurrentie met commerciële projectontwikkelaars niet blijken aan te kunnen. De
gemeenteraad heeft ons de afgelopen jaren in meerdere moties steun toegezegd en dat willen
we dan ook graag ervaren. Binnenkort heeft een delegatie uit ons bestuur hierover een overleg
met wethouder Diepemaat.

Stand van zaken locaties

Veel aandacht van het bestuur gaat naar het vinden van geschikte en kansrijke locaties. Onze
werkgroep locaties is daar continue mee bezig. Bij die zoektocht maken we, naast onze eigen
kennis van de stad, gebruik van de kennis van projectontwikkelaars en de gemeente. Maar ook
onze leden dragen regelmatig locaties aan, vaak zijn die al op een of andere wijze bij ons
bekend. Je kunt ervanuit gaan dat elke suggestie goed bekeken wordt. We streven ernaar alle
indieners van zo’n suggestie persoonlijk op de hoogte te stellen van het resultaat.

Veel aandacht van het bestuur gaat naar het vinden van geschikte en kansrijke locaties. Onze
werkgroep locaties is daar continue mee bezig. Bij die zoektocht maken we, naast onze eigen
kennis van de stad, gebruik van de kennis van projectontwikkelaars en de gemeente. Maar ook
onze leden dragen regelmatig locaties aan, vaak zijn die al op een of andere wijze bij ons
bekend. Je kunt ervanuit gaan dat elke suggestie goed bekeken wordt. We streven ernaar alle
indieners van zo’n suggestie persoonlijk op de hoogte te stellen van het resultaat.
Met de gemeente praten we elk kwartaal over locaties die we in beeld hebben. Veel locaties
vallen af vanwege verschillende redenen: ‘strijdig met het bestemmingsplan; rust al een andere
bestemming op; sanering/ontwikkeling van het gebied is pas over een jaar of tien aan de orde;
verontreinigde grond; et cetera; et cetera’. We hebben de indruk dat de gemeente op dit punt
wel een tandje bij mag zetten en in plaats van ons mee te delen dat iets niet kan ons helpt met
te bedenken hoe iets wel kan. In het gesprek met Jeroen Diepemaat, de wethouder voor onder
meer wonen, staat dat hoog op de agenda.

Klankbordgroep

Op 15 juni jl. vond een bijeenkomst plaats van de Klankbordgroep. Deze werd bezocht door ca.
20 leden, die in drie rondes van gedachten hebben gewisseld over de gang van zaken binnen de
vereniging, het beleid in de ontwikkeling van hofjes en een ecohof. De geanimeerde gesprekken
leidden tot een aantal concrete aanbevelingen waarmee we vereniging breed aan de slag
kunnen. Daarmee bedoelen we naast het bestuur alle leden die zich met locaties, interne
organisatie, website en eco-aspecten bezighouden. Voor de volledige beschrijving van de
uitkomsten verwijzen wij naar het bijgaande verslag van de klankbordgroep.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat inmiddels uit 8 leden, er is besloten dat voorzitterschap en
notuleren per keer rouleren.
Taak van deze commissie is: bevorderen en stimuleren van de sociale cohesie onder de leden
door middel van activiteiten. Het laatste klankbordgroep overleg heeft daarvoor een aantal
ideeën aangedragen. We gaan daar mee aan de slag en we proberen om twee keer in het jaar
een themabijeenkomst te organiseren.
De specifieke activiteiten voor het Hanny Flore Hof kunnen zo langzamerhand opgestart
worden, bij de komende informatiebijeenkomsten wordt aandacht besteed aan allerlei zaken
die daarmee te maken hebben. Leden/aanstaande bewoners kunnen zich op deze avond
aanmelden.

Het Hanny Flore Hof

Naar verwachting start de bouw van de grondgebonden woningen in het Hanny Flore Hof kort
na de zomervakantie. De bouw van de appartementen ongeveer een half jaar later. Dit is nog
niet zeker omdat er nog een bezwaarmaker is waar momenteel mee gesproken wordt.
Meer dan dertig leden van onze vereniging hebben zich geïnteresseerd getoond in het huren
van een woning in dit eerste hofje. We starten met twee bijeenkomsten en wel op 31 juli en op
21 augustus, waarin we de geïnteresseerden kennis laten maken met elkaar en waarin we de
nodige voorlichting over de bouw geven. Ook nemen we het proces, om te komen van
geïnteresseerde tot huurder, door. Daarna kan de procedure van woningtoewijzing met de
verhuurder ‘De Woonplaats’ gestart worden. Voor het laatste hebben we formeel toestemming
van de leden die zich aangemeld hebben nodig om de gegevens met De Woonplaats te mogen
delen.
Tijdens de bijeenkomsten schenken we ook aandacht aan de verdere kennismaking van de
toekomstige bewoners. Hiervoor wordt een kennismakingsgroep in het leven geroepen die
naast een bestuurslid en minimaal één neutraal lid zal bestaan uit, op dat moment nog, enkele
geïnteresseerde toekomstige bewoners.

Mocht jij je eerder wel opgegeven hebben maar geen uitnodiging voor één van de
bijeenkomsten hebben ontvangen meld je dan via een mail aan bij: info@hofenschede.nl .

Agenda

  1. Volgende bestuursvergadering 1 september
  2. Bijeenkomst activiteitencommissie 9 augustus
  3. Algemene ledenvergadering 23 november