Nieuwsbrief HOF ENSCHEDE nummer 8, mei 2023

Van de voorzitter

Op 20 april vond de derde ledenvergadering plaats. Een formele vergadering waarin jaarverslag,
beleidsplan en de financiële verantwoording de revue passeerden. Maar ook de vergadering
waarin het Algemeen Regelement van de verenging unaniem werd vastgesteld. Een belangrijk
moment, niet alleen omdat er lang en zorgvuldig aan gewerkt is. Maar vooral omdat hiermee
belangrijke regels rond het functioneren van de vereniging, waaronder de regels over
woningtoewijzing, zijn vastgelegd. Dit laatste is juist nu van belang omdat het moment gloort
dat ons eerste hofje, het Hanny Flore Hof, begin volgend jaar gestalte gaat krijgen. Daarover, en
over andere activiteiten die we momenteel ondernemen leest u in deze nieuwsbrief.

Stand van zaken locaties

Onze ambitie is hofjes te realiseren verspreid over Enschede. Bij voorkeur hofjes waar zowel
koop- als huurwoningen kunnen worden gerealiseerd.1 Daarvoor zoeken we continue naar
nieuwe locaties. Van de 20 die de laatste twee jaren de revue passeerden zijn er drie waarop
we ons concentreren. Het Hanny Flore Hof is er daar één van. Met betrekking tot de andere
twee voeren we gesprekken met de grondeigenaren, de gemeente en een ontwikkelaar. Dat
proces verloopt langzaam. Niet in de laatste plaats omdat er stikstofproblematiek om de hoek
komt kijken. Maar we blijven stug volhouden en om ons heen kijken naar nieuwe kansrijke
locaties.

Klankbordgroep

De klankbordgroep functioneert als spiegel voor het bestuur. Binnenkort gaan we daar weer in
kijken. Aan de orde zal worden gesteld:

  1. De algemene gang van zaken in de vereniging
  2. Suggesties met betrekking tot het locatiebeleid
  3. Beleid op in ontwikkeling zijnde hofjes
  4. Hoe verder met de ontwikkeling van een Ecohof
  5. Toekomstige relatie gerealiseerde hofjes/vereniging Hof Enschede
  6. Enzovoort

De leden van de klankbordgroep kunnen binnenkort een uitnodiging verwachten.

Activiteitencommissie

Tijdens de algemene ledenvergadering van 20 april hebben zich enkele nieuwe leden
aangemeld voor de activiteitencommissie. 10 mei is in de commissie gesproken over de
werkwijzen die men voorstaat en over mogelijke thema’s voor bijeenkomsten voor alle leden.
Die bijeenkomsten hebben als doel gedachten uit te wisselen over het wonen in de te stichten
hofjes maar vooral om de band tussen de leden van de vereniging hechter te maken. Een
vervolgafspraak om een en ander te concretiseren is gepland op 9 augustus.

De website

De website kan een flinke opknapbeurt gebruiken. Inmiddels zijn enkele teksten aangepast, aan
andere wordt nog gewerkt. Daarnaast willen we het uiterlijk van de website opfrissen en naast
het openbare deel ook een besloten deel voor leden invoeren. Het accent ligt daarbij nop
informeren en niet zozeer op ledenwerving. Ook hiervoor hebben zich enkele leden gemeld.

Tot slot het Hanny Flore Hof, aanmelden kan vanaf nu!

In ons eerste hof ‘het Hanny Flore Hof’- zijn vanaf begin 2024 (huur)woningen- en (huur)appartementen beschikbaar!
Wil je in aanmerking komen voor een sociale huurwoning dan mag het jaarinkomen niet hoger zijn dan € 56.000, -.
Dit geldt voor 1 – en 2 persoons huishoudens. De maandhuur bedraagt € 798,- excl. Servicekosten.
Daar staat tegenover dat er alle woningen energie neutraal zijn d.m.v. de combinatie zonnepanelen/warmtepomp!
Voor een woning of appartement met midden-huur (vrije sector) moet een eenpersoonshuishouden een jaarinkomen hebben
van minimaal € 44.035, – en een tweepersoonshuishouden € 48.625, – (Er is geen maximum). De huurprijs bedraagt dan € 875,- excl. servicekosten. Iets voor jou?

Alleen de leden van Hof Enschede kunnen zich hiervoor als kandidaat melden via info@hofenschede.nl .
Vermeld daarbij of u voor een grondgebonden woning of voor een appartement in aanmerking wilt komen.
Dit verplicht u nog tot niets wel wordt u betrokken bij de verdere ontwikkeling van dit hofje.