Nieuwsbrief HOF ENSCHEDE nummer 7, december 2022

Van de voorzitter, een enerverend jaar

Begin 2022 vervielen de beperkende corona maatregelen. Meer dan een jaar na de oprichting van de vereniging konden wij de eerste Algemene Ledenvergadering inplannen en voorbereiden.  Op 14 april was het zover. Eindelijk was het mogelijk om in de eerste jaarvergadering aan onze statutaire verplichtingen te voldoen zoals het presenteren van het jaarverslag 2021, het beleidsplan, de financiële verantwoording en begroting 2022. En dat voor rond de honderd (!) aanwezige leden. Een hartverwarmende gebeurtenis voor het bestuur dat tot op dat moment in afzondering van de leden haar werk verrichtte.

Daarmee was de taaiheid van de processen om tot een seniorenhof te komen niet weg. Met hulp van onze leden in klankbordgroep en in themabijeenkomsten werd allengs duidelijker wat wij als vereniging willen en hoe wij dat denken te verwezenlijken. Een steun in de rug voor het bestuur dat in vele overleggen met gemeente, bouwers/investeerders en grondeigenaren probeert de snelste weg naar een eerste seniorenhof in Enschede te vinden. Een taai proces gezien de huidige woningnood en de moordende concurrentie in de woning- en locatiemarkt.

Op 8 september deelde de gemeente ons tijdens een voortgangsgesprek mee dat Hof Enschede de kans kreeg mee te doen in het project “flexbouwen” waarbij in totaal 200 woningen binnen een jaar worden gebouwd. Er is ruimte voor een seniorenhof van ca. 25 woningen aan de Paulus Moreelsestraat. Wij hebben binnen enkele weken moeten aangeven of er binnen de vereniging voldoende belangstellenden zijn voor een hofje aldaar. Tegelijk zijn wij met spoed in overleg gegaan met woningcorporatie de Woonplaats over samenwerking bij de inrichting en de invulling. Een gigantische klus voor het bestuur tijdens de laatste 4 maanden van dit jaar 2022. Op dit moment ziet het er goed uit. Er blijkt voldoende belangstelling, we hebben invloed kunnen uitoefenen ten aanzien van de inrichting en we hebben een goede werkverhouding met de Woonplaats opgebouwd. Een verhouding die ook van belang is voor de kansen van volgende hofjes.

En hoe nu verder? De planning voorziet in de oplevering van het eerste hofje al in het derde kwartaal van 2023. In januari 2023 volgt een bijeenkomst met de belangstellenden waarbij het definitieve ontwerp wordt toegelicht evenals de procedures voor de verdere invulling van het plan en de toewijzing van de woningen aan leden. Gaandeweg dit proces zullen de toekomstige bewoners de verdere voorbereidingen van het bestuur overnemen. In de tussentijd is het bestuur alweer druk bezig met de voorbereiding van een tweede hofje. De realisatie daarvan laat nog wel even op zich wachten maar we werken stug door.

Willem Kruidhof (voorzitter)

Bestuur en gemeente

Het overleg tussen Hof Enschede en de gemeente heeft inmiddels een structureel karkater gekregen. Eens per kwartaal overleggen we. We hebben afgesproken geen kansen te laten liggen maar ons in eerste aanleg te concentreren op drie locaties.

De locatie aan de Moreelsestraat is er daar één van. Voor deze locatie hebben we de naam van onze eerste voorzitter Hanny Flore aangedragen als straatnaam. De straatnamencommissie van de gemeente Enschede buigt zich daar medio januari over.

Voor een andere locatie, waar waarschijnlijk wel de bouw van sociale huur, midden huur en koopwoningen mogelijk is, zijn we in gesprek met de grondeigenaar, een ontwikkelaar, de gemeente en De woonplaats. We hopen in de eerste helft van 2023 een complete haalbaarheidsstudie het licht te kunnen laten zien.

Voor de derde locatie zal eerst stikstofproblematiek getackeld moeten worden. De gemeente is daarover in overleg met de provincie en het rijk. Gehoopt wordt op een doordraak eind eerste kwartaal 2023.

Voor het overige blijven we geïnteresseerd in nieuwe locaties maar we concentreren ons dus op voorgaande drie.

Tot slot

De vereniging is de laatste maanden enkele keren in het nieuws geweest met de ontwikkeling van het eerste hofje. Die publiciteit heeft geleid tot aanzienlijke ledengroei. Inmiddels zijn er meer dan 160 personen/huishoudens lid. 

Enkele nieuwe leden hebben gevraagd naar de kosten: ‘Als ik in december lid wordt en € 25 betaal moet ik dan in januari weer betalen voor het lidmaatschap? Deze vraag ligt op de bestuurstafel. We verwachten daar na 6 januari een bevredigend antwoord op te kunnen geven.

Sjaak Ten Thij treedt per 31-12-2022 af als bestuurslid. Ineke Mulder en Aagje van Haarst zijn per 1 december, na een unaniem besluit van de leden in de vergadering van 1 december, toegetreden tot het bestuur. Het bestuur zal zich in januari over een nieuwe taakverdeling buigen.

Met de hulp van Fred Hugen en het bestuurslid Jan Jacobs wordt gewerkt aan het opbouwen van de website. Nieuwe leden kunnen zich inmiddels volledig digitaal, dat wil zeggen met gebruikmaking van een digitaal enquêteformulier, aanmelden.

Voor meer informatie, lees het onlangs toegestuurde verslag van de ledenvergadering van 1 december 2022.