Nieuwsbrief HOF ENSCHEDE nummer 6, augustus 2022

Van de voorzitter

Voor u ligt Nieuwsbrief 6 van Hof Enschede.  Ons voornemen is u, door middel van de nieuwsbrief, drie à vier keer per jaar op de hoogte te houden van de activiteiten en voortgang binnen onze vereniging. Door een misverstand is de nieuwsbrief over de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 14 april niet aan de leden verzonden. Informatie uit de ALV treft u hieronder aan. De nieuwsbrief is daardoor deze keer fors uitgevallen. Het verslag van de ALV zal in een ledenvergadering begin november ter vaststelling worden voorgelegd.

Geen nieuwsbrief betekent niet ‘geen nieuws’. De afgelopen tijd is de aandacht enerzijds gegaan naar alle zaken die geregeld moeten worden om een vereniging op te starten. Anderzijds is gewerkt aan het doel van de vereniging, het realiseren van hofjes. Op beide sporen maken we vorderingen en wordt doorgewerkt.

Zo verkennen we, al dan niet samen met de gemeente, woningcorporaties, eigenaren en/of projectontwikkelaar, voortdurend locaties waar hofjes denkbaar zijn. Daarbij opereren we in een concurrerende- en privacygevoelige markt. Dat maakt dat we niet de openheid kunnen geven die we graag zouden willen. Maar weet, er wordt aan gewerkt.

Op één locatie zijn we inmiddels, met de projectontwikkelaar en grondeigenaar, aan de slag met inrichtingsplannen en een haalbaarheidsstudie. De krappe arbeidsmarkt en de beschikbaarheid én stijgende kosten van materiaal rijdt ons daarbij in de wielen. Toch hopen we eind dit jaar vorderingen te kunnen melden.

Op 9 juni heeft een afvaardiging van het bestuur kennisgemaakt met onze nieuwe burgemeester Roelof Bleker. Het was, op zijn verjaardag, een geanimeerd en inhoudsvol gesprek. Hij bleek zeer goed op de hoogte van huisvesting en ouderenhuisvesting. We hoefden hem op geen enkele wijze te overtuigen van nut en noodzaak. Hij juicht initiatieven als de onze van harte toe en kwam ook met enkele suggesties (kleinere eenheden, appartementen). We hebben hem gewezen op de vier raadsbesluiten in de afgelopen drie jaar waaruit het draagvlak voor onze initiatieven blijkt. Hoewel hij aangaf dat volkshuisvesting niet in zijn portefeuille zit gaan we er toch vanuit dat we, als het er op aankomt, op zijn steun kunnen rekenen.

Afgesproken is kort na de zomervakantie weer met vertegenwoordigers van de gemeente om tafel te gaan zitten om de locaties, maar ook andere opties (appartementen in kantoren, etc.) nog eens te verkennen. We hebben hiervoor enkele nieuwe locaties op het oog die we aan de gemeente gaan voorleggen.

Algemene Ledenvergadering 14 april 2022 Prismaere

De vereniging ‘Hof Enschede’ bestaat formeel sinds 10 december 2020. Door corona perikelen kwam het eerder niet van maar op 14 april 20220 vond dan toch de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging plaats. Het eerste bestuur is dan ook niet benoemd via besluitvorming in een ALV maar kreeg instemming van de leden via een mail-consultatie. Het huidige bestuur bestaat uit:

  Duo partner[1]
VoorzitterWillem KruidhofVacature
PenningmeesterJan LubberdingRuud Gerrits
SecretarisChristiaan ElferinkSjaak ten Thij
Bestuurslid locatiesRuud GerritsJan Jacobs
Bestuurslid algemeenSjaak ten ThijChristiaan Elferink
Bestuurslid algemeenJan Jacobs 
Vacature  

In het jaarverslag 2021, dat aan de circa 60 deelnemers van de ALV is toegezonden, is de ontwikkeling sinds de oprichting geschetst:

 1. Met een ledental dat, zonder actieve werving, in anderhalf jaar gegroeid is naar 130, is de behoefte aan seniorenhofjes in Enschede aangetoond.
 2. In die anderhalf jaar is weinig contact met de leden mogelijk geweest. Hier hebben we een inhaalslag te maken.
 3. Door enkele actieve leden is een concept huishoudelijk reglement opgesteld.
 4. Er zijn veel contacten gelegd met raadsleden, wethouders en ambtenaren van de gemeente Enschede.
 5. Ook met projectontwikkelaars en woningcorporaties zijn contacten gelegd. Dat heeft onder meer geleid tot de keuze voor Trebbe als voorkeursontwikkelaar.
 6. Er zijn 19 locaties onderzocht op hun geschiktheid voor het realiseren van het eerste hofje. Veel zijn er om uiteenlopende redenen afgevallen. Drie locaties worden, in samenwerking met de partners, momenteel verder onderzocht.
 7. Om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen zijn er ook contacten gelegd met soortgelijke verenigingen in het land en in de regio.
 8. We zijn lid geworden van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO).
 9. De eerste aanzetten voor een website zijn gezet. We verwachten in de 2e helft van 2022 een goede website te kunnen presenteren.
 10. Wij nemen deel aan het overleg met “Twentse Noabershoven” waarin Rijssen, Wierden, Nijverdal, Oldenzaal, Hof van Twente en Almelo zijn vertegenwoordigd.

De voorzitter heeft aangegeven dat er nog veel werk verzet moet worden. Dat vraagt om actieve inbreng van de leden. Deze kunnen uitnodigingen verwachten om hun inbreng te leveren tijdens verschillende themabijeenkomsten die dit jaar georganiseerd zullen worden. Het uitgangspunt daarbij is dat niet de stenen het cement van de vereniging vormen maar dat de mensen het bindend element zijn.

De voorzitter heeft toegelicht dat uit ervaring van andere verenigingen blijkt dat het realiseren van hofjes wel 5 tot 7 jaar kan vragen. Wij zijn inmiddels een kleine twee jaar aan de slag en proberen het uiteraard sneller te doen. We hopen in 2023 de eerste paal in de grond te slaan.

Qua financiën is toegelicht dat de activiteiten van de vereniging tot nu toe enkel bekostigd worden uit de bijdragen van de leden (€ 25 bij aanvang van het lidmaatschap, daarna € 25 per jaar). Tijdens de ALV is verantwoording afgelegd over de financiële gang van zaken in 2020 en 2021. Er is ingestemd met de begroting voor 2022.    

Themabijeenkomsten

Tijdens de ALV zijn themabijeenkomsten aangekondigd onder andere over:

 1. Het geven van feedback op en het voorstellen van wijzigingen in het huishoudelijk reglement.
 2. Het geven van feedback op en het voorstellen van wijzigingen in het huishoudelijk reglement.
 3. De juridische aspecten van gezamenlijke woonvormen (Inrichting Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, eigendomsverhoudingen, afspraken over beheer en onderhoud, etc.).
 4. Het waarborgen van inclusiviteit en diversiteit van bewonersgroepen.
 5. Het waarborgen van inclusiviteit en diversiteit van bewonersgroepen.

Inmiddels zijn er eerste bijeenkomsten geweest over de fysieke invulling van de hofjes en over een sociaal statuut. Een bijeenkomst over het huishoudelijk regelement is in voorbereiding.  

Themabijeenkomst ‘Fysieke invulling van de Hofjes’ (Jan Jacobs en Ruud Gerrits)

Op 30 juni 2022 heeft de eerste themasessie rond het onderwerpen ‘fysieke invulling van de Hofjes’ plaats gevonden. Aanwezig 9 leden en gespreksleider/bestuurslid Jan Jacobs.  Allereerst bleek er veel behoefte aan informatie. Algemene uitgangspunten uit het beleidsplan zijn toegelicht en er zijn suggesties gedaan voor aanvullingen daarop. Daarnaast is ingezoomd op een locatie waarvan de mogelijke inrichting en haalbaarheid momenteel wordt onderzocht.  Krapte op de arbeidsmarkt, leveringsproblemen en de daardoor ontstane tekorten hebben inmiddels tot fikse kostenstijgingen geleid.[2] Hiervoor zullen oplossingen gevonden moeten worden. Het inruilen van het principe ‘koop, markthuur en sociale huur’ voor alleen ‘koop’ is wat ons betreft niet aan de orde.

Themabijeenkomst Sociaal contract (Sjaak ten Thij)

Deze bijeenkomst vond op 23 juni plaats. Naast de voorzitter waren er 6 leden aanwezig.

Ook in deze bijeenkomst bleek er behoefte aan informatie. De aanwezigen gaven aan het prettig te vinden wanneer er vaker informatie over de ontwikkelingen binnen Hof Enschede wordt gegeven.

Het onderwerp ‘Sociaal Contract’ bleek omvangrijk en weerbarstig. Het omarmen van de definitie: ‘Een sociaal contract is het stellen van condities die gelden in het regelen van praktische zaken en de hulp en/of zorgtaken in de omgang met elkaar’ bleek werkbaar. De bijeenkomst heeft een aantal tips opgeleverd zoals:

 • Maak een sociaal statuut voor algemeen geldende regels en een huishoudelijk regelement voor zaken waarover de leden onderling kunnen beslissen;
 • Maak een duidelijk onderscheid tussen het regelen van praktische zaken en het regelen van (structurele) hulp en zorg;
 • Voorkom overbelasting van medebewoners. Zorg ervoor dat het ‘eigen steunsysteem’ van medebewoners ook zijn/haar rol neemt.

Themabijeenkomst Huishoudelijk Reglement (Willem Kruidhof)

De themabijeenkomst over het huishoudelijk reglement is verschoven tot kort na de zomervakantie. In de bijeenkomst staat het conceptreglement dat is opgesteld centraal.  Suggesties voor aanpassingen zullen worden opgehaald en besproken. Daarbij is het uitgangspunt dat het reglement niet bedoeld is om alles dicht te spijkeren. De hofjes gaan, na realisatie, zelfstandig verder. Daar hoort een zekere vrijheid van inrichting en handelen bij, zowel sociaal, bouwkundig of anderszins.

Tijdens de ALV bleek er veel belangstelling te zijn voor de methodiek van toewijzing van een woning als er meer dan genoeg belangstellenden zijn. Hierbij zijn verschillende invalshoeken denkbaar die nog niet uitgewerkt zijn. In de themabijeenkomst (-en) over het huishoudelijk reglement kan dit opgepakt worden. Daarna kan besluitvorming aan de ALV worden voorgelegd.

Een uitnodiging voor deze themabijeenkomst volgt binnenkort.

Tot slot

De bedoeling is dat de uiteindelijke resultaten van de sessies in november aan de ledenvergadering worden voorgelegd. Er wordt bekeken of, en zo ja in welke vorm, er nog vervolgacties/sessies moeten plaatsvinden.


[1] De ervaring heeft geleerd dat bestuursleden nogal eens afwezig zijn. Daarom is ervoor gekozen te werken met duo partners, bestuursleden die bij afwezigheid van een collega zijn/haar taak kunnen overnemen.

[2] Ten opzichte van een eerdere indicatie ca. 1,5 jaar geleden + 10 tot + 30%).