Nieuwsbrief HOF ENSCHEDE nummer 4, augustus  2021

Eindelijk komen er weer mogelijkheden om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Het interim bestuur heeft de afgelopen maanden met elkaar veel digitaal vergaderd en digitale gesprekken gevoerd met de gemeente, projectontwikkelaars en woningcorporaties.

 Op 12 juli jl. zaten we als interim bestuur voor het eerst weer bij  elkaar rond de keukentafel.

 We willen ook graag  bijpraten met de klankbordgroep. Wij zullen deze 30 actieve leden persoonlijk uitnodigen voor een overleg op 17 september.

Het interim bestuur heeft  een zaal gereserveerd om  onze eerste Algemene Ledenvergaderingen te kunnen houden op 14 oktober. Hopelijk kunnen we dan het bestuur officieel  gaan benoemen. Helaas bestaat er een kans dat  oplopende coronabesmettingen opnieuw roet in het eten gaan gooien.

Op 7 juli is er in Dagblad Tubantia  een goed interview met HOF ENSCHEDE geplaatst over de huidige stand van zaken.

 In dit nieuwsbulletin doen we verslag van de werkzaamheden die het interim bestuur de afgelopen maanden heeft verricht.

Interne werkzaamheden

In april is er bij de gemeente door Hof Enschede  een “zienswijze” ingediend om het bouwen van  een seniorenhof in geschikt  buitengebied mogelijk te maken.  Binnenkort wordt de visie over  de inrichting van het buitengebied vastgesteld.

 We  hebben de zienswijze over de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een ecohof als bijlage toegevoegd aan deze mail.

Op 17 juni hebben we ingesproken bij de stedelijke commissie “ontwikkeling buitengebied” om duidelijk te maken dat er in de stadsrand mogelijkheden zijn om een seniorenhof te realiseren die past in het landelijk gebied. Onze contactpersoon bij de gemeente helpt ons bij het zoeken naar geschikte locaties. Daar waar een locatie geen woonbestemming heeft zijn we  bezig met procedures deze  te verkrijgen.

Om zicht te houden op de afspraken met een projectontwikkelaar heeft het interim bestuur een procesbeschrijving gemaakt waarin de samenwerking tussen Hof Enschede en een projectontwikkelaar wordt beschreven. Dit zal worden toegelicht op een bijeenkomst met onze leden.

In gesprekken met de  woningcorporaties proberen we vast te leggen welke afspraken met hen kunnen worden gemaakt. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld, waarvan de antwoorden uitgewerkt kunnen  worden in een samenwerkingsovereenkomst met die corporatie(s) welke in een seniorenhof willen participeren.

We hopen eind september met duidelijk afspraken te komen tussen gemeente, projectontwikkelaar, woningcorporatie en de vereniging HOF ENSCHEDE.

 We hebben een webinar gevolgd waarin ingegaan werd op de problematiek van een gezamenlijk project van koop- en huurwoningen.

Werkgroepen

Er hebben zich 3 leden aangemeld voor de werkgroep “huishoudelijk reglement”, die samen met Willem Kruidhof bezig zijn gegaan met de uitwerking van een aantal onderwerpen  voor dat huishoudelijk reglement. Het betreft de werkwijze van het bestuur, de procedure rond de locatiekeuze, de procedure van toekenning van een seniorenhof, etc. Deze voorstellen worden in het bestuur besproken en zullen leiden tot voorstellen aan de leden in de ledenvergadering. Het is belangrijk dat er duidelijk afspraken op papier komen  zodat iedereen weet hoe de besluitvorming binnen de vereniging eruit ziet. Voorlopig gaan de meeste procedures pas spelen als er sprake is van een definitieve keuze voor een locatie voor onze  eerste seniorenhof. Het streven van HOF ENSCHEDE is nog steeds om in ieder stadsdeel een seniorenhof te realiseren.

Er zijn helaas geen aanmeldingen gekomen voor een werkgroep communicatie.

Onze secretaris/penningmeester heeft  een domeinnaam gereserveerd  voor het inrichten van een website, maar we hebben nog iemand nodig die dit wil vormgeven. Naast onze doelstellingen. kunnen alle nieuwsbulletins, de flyer, de nota Ecohof etc  er een plaats krijgen en samen een overzicht geven van de ontwikkelingen en voortgang  van Hof Enschede

 Wie van onze leden heeft verstand van het inrichten van een website??

Wie kan een mooie logo voor ons ontwerpen?? U kunt alle informatie krijgen bij Sjaak ten Thij via hofenschede@hotmail.com.

Stand van zaken geschikte locaties

Meer dan 20 locaties zijn het afgelopen jaar aangedragen en bekeken. Een groot aantal  bleken niet te kunnen voldoen aan onze voorwaarden en werden dus weer van het lijstje geschrapt. Op dit moment zijn nog 3 zeer geschikte locaties overgebleven. Deze locaties liggen in het Zuiden, het  Oosten  en tegen het centrum aan. We blijven doorzoeken in  met name Noord Enschede. Ook daar hebben we oog op een locatie, maar op de wat langere termijn.  Er is veel belangstelling van de leden voor de randgemeenten Lonneker en Boekelo. Ook daar zoeken we naar geschikte locaties.

De grond is voor het grootste deel niet in het bezit van de gemeente. Er zal dus onderhandeld moeten worden met de grondeigenaren. Doorgaans heeft de gemeente de meeste invloed op de bestemming van de grond en kan de doorslag geven. We hebben tot onze grote voldoening gemerkt dat de gemeenteraad positief staat tegenover het realiseren van seniorenhoven in Enschede. Dit bleek bv. in de gemeenteraadsvergadering van 6 juli, waarin  een motie werd aangenomen die  de noodzaak van  het realiseren van seniorenhoven beaamde en onderschreef.

Ons streven is om in de komende algemene ledenvergadering  meer duidelijkheid te kunnen geven over mogelijke locaties. We kunnen pas een locatie aan onze leden voorleggen, als alle seinen op groen staan en een projectontwikkelaar en een woningcorporatie aangegeven hebben de locatie samen met ons te willen ontwikkelen. Ook moet dan duidelijk zijn dat de gemeente wil mee werken aan een woonbestemming en de voorlopige bouwplannen. Op dat moment wordt de belangstelling van de leden gepeild en kunnen zij aangeven belangstelling te hebben voor die specifieke locatie. Voor die leden volgt dan een speciale bijeenkomst. Een werkgroep geformeerd uit belangstellenden zal dan samen met het bestuur die locatie kunnen helpen vormgeven. Het echte inschrijven voor een seniorenwoning in een seniorenhof start pas in een volgende fase. Deze hele procedure zal nog verder uitgewerkt en besproken worden in een algemene ledenvergadering.

Projectontwikkelaar en woningcorporatie

Zoals u weet heeft HOF ENSCHEDE gekozen voor een CPO (=collectief particulier ondernemerschap) samen met een vastgoedontwikkelaar. Het is de bedoeling om door goede samenwerking en concrete afspraken met die ontwikkelaar en een woningcorporatie invloed te houden op het hele voorbereidings- en  bouwproces. We streven naar een combinatie van koop, vrije huur en sociale huur en willen als vereniging zeggenschap houden over de prijs en de toewijzing. De komende maanden worden deze zaken verder uitgewerkt door het interim-bestuur, voorgelegd en toegelicht aan de leden.

Voorbereiding Algemene Ledenvergadering.

Tijdens de algemene ledenvergadering, die voorlopig gepland staat op 14 oktober, zal er officieel een bestuur gekozen worden. Elk lid kan zich kandidaat stellen voor elke functie (vz, secr. penningmeester , algemeen lid). Volgens de statuten bestaat ons bestuur uit maximaal zeven leden en kunnen andere actieve leden (klankbordgroep)  deelnemen in werkgroepen. Een aparte oproep om  bestuursleden te werven is al uitgegaan. Laat ons weten als u hier belangstelling voor heeft.

Van de huidige 6 bestuursleden stellen 4 leden zich weer kandidaat. Er wordt heel nadrukkelijk nog gezocht naar een secretaris. Alleen met 7 actieve bestuursleden kunnen we ons doel bereiken. We houden met het verdelen van de taken rekening met ieders voorkeur en deskundigheid. We zoeken dus nog een aantal actieve leden! U kunt alle informatie krijgen bij onze secretaris.

Interim-bestuur HOF ENSCHEDE:

                Hanny Flore, voorzitter  (tel. 053 4764515)                                           

                Sjaak ten Thij, secretaris/penningmeester (e-mail hofenschede@hotmail.com )

                Willem Kruidhof, coördinator uitwerking huishoudelijk reglement

                Wim Kerkhofs, coördinator samenwerking projectontwikkelaar

                Ruud Gerrits, coördinator voortgang locaties

                Jan Jacobs, bestuurslid locaties