Nieuwsbrief HOF ENSCHEDE nummer 3, april 2021

De coronabeperkingen geven ons helaas minimale mogelijkheden om met onze leden in direct contact te komen. Sinds december vergadert het interim-bestuur via Microsoft Teams en ook de gesprekken met derden verlopen digitaal. Dat neemt niet weg dat er wel veel gedaan is. Zo is er hard gewerkt aan de locaties voor een seniorenhof en zijn er door het interim-bestuur gesprekken gevoerd met projectontwikkelaars en onze contactpersonen bij de gemeente. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke  locaties in het buitengebied en er zijn voorbereidingen getroffen voor een algemene ledenbijeenkomst. Via dit nieuwbulletin houden we u de hoogte.

Interne werkzaamheden

Onze secretaris/penningmeester heeft er voor gezorgd dat we als vereniging nu een eigen bankrekening hebben met rekening nr NL74 RABO 0363 7799 57 ten name van HOF ENSCHEDE.

Het seniorenplatform, dat tot dan toe de financiën beheerde, heeft het resterende bedrag overgemaakt naar de rekening van HOF ENSCHEDE.

Het interim-bestuur heeft zich aangemeld als lid van de vereniging LVGO, de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen 50 plus. Deze vereniging ondersteunt woongroepen, die een gezamenlijk woonproject willen beginnen of reeds hebben. Zij geven op diverse terreinen voorlichting, ondersteuning en juridische adviezen. Zo nodig kunnen we daar in de toekomst een beroep op doen. Via www.lvgo.nl kunt u nagaan wat zij voor ons kunnen betekenen. U kunt zich opgegeven voor hun gratis nieuwbrief. Deze vereniging heeft ons ook attent gemaakt op het Manifest collectief wonen, dat we als interim-bestuur gelijk ondertekend hebben. Al 44 leden van HOF ENSCHEDE hebben dit op ons voorstel ook gedaan! Waarvoor hartelijk dank. U kunt dat trouwens nog steeds doen! Het manifest vraagt gemeenten om het bouwen van seniorenhoven in hun beleid op te nemen.

Werkgroepen aan de slag

De werkgroep ecohof heeft een algemene visie opgesteld over een ecohof. Het interim-bestuur heeft deze algemene visie gebruikt als onderbouwing voor een locatie aanvraag in het buitengebied, waar deze mogelijkheden goed zouden kunnen passen. Wie geïnteresseerd is in deze algemene visie kan hem opvragen bij onze secretaris.

Er is een oproep uitgegaan naar de leden van de klankbordgroep om zich aan te melden voor een werkgroep, die het huishoudelijk reglement gaat opstellen. Bij het aanmelden als lid van HOF ENSCHEDE hebben ruim 30 leden aangegeven actief betrokken te willen worden via werkgroepen.  Deze leden zijn verenigd in de klankbordgroep. Als er leden zijn, die ook graag aan een werkgroep willen deelnemen, kunnen ze dit kenbaar maken bij onze secretaris. Voorlopig verloopt het contact nog digitaal, maar hopelijk kunnen we in mei/juni ook weer in kleine groepen bij elkaar komen.

We willen ook graag een werkgroep communicatie starten. Wie geïnteresseerd is, kan zich alvast melden. Een onderdeel daarvan zal de website zijn. Wij zoeken nog een deskundig lid dat om kan gaan met WordPress. Ook een (mooi) logo voor HOF ENSCHEDE ontbreekt nog. We hopen nog voor de zomer een website te kunnen starten, die veel informatie kan geven aan onze leden en belangstellenden. Zodra er nog meer werkgroepen kunnen starten laten we dit weten aan de leden van de klankbordgroep. We hopen dat we met hen in mei/juni weer bij elkaar kunnen komen, zodat we een tussenbalans kunnen opmaken.

Stand van zaken geschikte locaties

De 11 locaties, die de werkgroep locaties geschikt bevonden had, zijn allemaal besproken met de gemeente. Helaas vielen er veel af omdat er o.a. al ver gevorderde plannen voor die locaties bleken te bestaan. De locatie Cromhoff is besproken met de projectleiding, maar er zijn nog geen besluiten genomen. Deze locatie voldoet aan al onze voorwaarden. De besluitvorming via de gemeenteraad vindt nog voor de zomerperiode plaats. De andere locaties liggen in het buitengebied en daarvoor gelden stringente regels. We hebben nu de procedure gestart om toestemming te krijgen in het buitengebied nabij de stadsrand seniorenhoven te mogen bouwen. Ook deze besluitvorming vindt rond de zomer plaats.

De locatie Eschmarkerveld (onderdeel van wijk De Eschmarke) is voor de middellange termijn ook geschikt. De gemeente gaat hier in de toekomst 6000 woningen bouwen. De eerste algemene visie ontwikkeling hiervoor start na de zomervakantie. Er zijn ook plannen in de dorpskernen Lonneker, Boekelo en Glanerbrug, waar HOF ENSCHEDE bij betrokken zou kunnen worden.

Het interim-bestuur heeft een goed en prettig gesprek gehad met de wethouder om aandacht te vragen voor de besluitvorming over de locaties. Pas als we weten welke van deze locaties echt beschikbaar zijn, kunnen we met onze leden in gesprek gaan om zich hiervoor in te schrijven!

We blijven zoeken naar meerdere geschikte locaties. Als er leden zijn die een mooie locatie weten van ongeveer 5000 m2 horen we dat graag.

Projectontwikkelaar en woningbouwcorporaties

Zoals u weet heeft HOF ENSCHEDE gekozen voor een CPO (=collectief particulier ondernemerschap) samen met een vastgoedontwikkelaar. We hebben al een uitgebreide checklist gemaakt om goede afspraken met een ontwikkelaar te kunnen maken. We hopen door intensieve samenwerking met een projectontwikkelaar zoveel mogelijk invloed te houden op het hele voorbereidings- en  bouwproces. Zoals u ook weet streven we naar een combinatie van koop, vrije huur en sociale huur. We willen als vereniging zeggenschap houden over de prijs en de toewijzing. Hiervoor zijn ook gesprekken nodig met woningcorporaties. De 3 woningcorporaties in Enschede worden door het interim-bestuur op de hoogte gehouden van de voortgang en de ontwikkelingen. We hopen in april/mei een oriënterend gesprek te voeren met hen over onze plannen. Zodra er meer duidelijkheid is over een locatie, kunnen we pas in onderhandeling gaan met de woningcorporatie die wil participeren in een seniorenhof.

Voorbereiding Algemene Ledenvergadering.

We werken nog steeds met een interim-bestuur in de verwachting dat er over niet al te lange tijd een algemene ledenvergadering gehouden kan worden met officiële bestuursverkiezingen. Er is al een oproep uitgegaan naar onze 115 leden om zich op te geven als kandidaat bestuurslid. De functie van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen alle 3 ingevuld moeten worden door andere leden dan de huidige.  Het zou fijn zijn als kandidaten zo vroeg mogelijk interesse tonen, zodat ze alvast kunnen mee draaien met het interim-bestuur. Eén kandidaat bestuurslid draait al vanaf januari mee met het interim-bestuur. Het bestuur kan volgens de statuten bestaan uit 7 personen, die allemaal in de ledenvergadering gekozen moeten worden.

We steven ernaar om de Algemene ledenvergadering te houden in september 2021.

In het nieuwsbulletin van juni/juli wordt u hier verder over geïnformeerd.

Interim-bestuur HOF ENSCHEDE:

                Hanny Flore, voorzitter                                                 

                Sjaak ten Thij, secretaris/penningmeester

                Willem Kruidhof, coördinator uitwerking huishoudelijk reglement

                Wim Kerkhofs, coördinator uitwerking werkwijze

                Ruud Gerrits, coördinator voortgang locaties

                Jan Jacobs, kandidaat bestuurslid, voortgang locaties

correspondentieadres secretaris: hofenschede@hotmail.com

telefoon voorzitter 053 4764515