Nieuwsbrief HOF ENSCHEDE nummer 2, november 2020

De voorbereidingen van vereniging HOF ENSCHEDE i.o. vinden plaats in een langdurige coronacrisisperiode. De kerngroep van HOF ENSCHEDE hoopt, dat u in goede gezondheid verkeert en dat we allemaal over enkele jaren in gezondheid in een seniorenhof kunnen  wonen. We proberen voortgang te houden in de gehele procedure van voorbereidingen tot bouw van een eerste seniorenhof.

De vereniging HOF ENSCHEDE i.o. telt per 1 november 108 seniorenhuishoudens(leden). De kerngroep (voorlopig bestuur), bestaande uit 6 leden,  heeft een eerste plan van aanpak gemaakt en  de 3 werkgroepen  (statuten, werkwijze en locaties) zijn in de maanden september en oktober aan het werk gegaan. De werkgroepen hebben hun voorstellen gedeeld met de kerngroep, zodat er een totaal plan van gemaakt kan worden. Er is al veel werk verzet. Door de tweede coronagolf konden de vergaderingen van de kerngroep en het gezamenlijk overleg met alle werkgroep leden niet plaatsvinden. De terugkoppeling heeft nu per mail plaatsgevonden, hetgeen wat meer tijd in beslag neemt. Ook de algemene ledenvergadering, die we gepland hadden op 20 november kan hierdoor helaas niet doorgaan.

Werkgroepen aan het werk

De werkgroep statuten heeft een voorstel gemaakt voor de akte van oprichting voor de vereniging HOF ENSCHEDE. De 4 leden van deze werkgroep hebben hun voorstel besproken met de notaris. Er zijn nog een aantal puntjes, die uitgewerkt moeten worden.

 Zodra alles goed geregeld is in de statuten kan de vereniging opgericht worden. De werkgroep is ook bezig geweest met de inventarisatie van de onderwerpen die in een huishoudelijk reglement verder uitgewerkt moeten worden.

De werkgroep werkwijze heeft onderzocht hoe de vereniging via een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) het beste te werk kan gaan. Haar voorstel is om samen met een projectontwik-kelaar een samenwerkingsverband aan te gaan, waarbij het bestuur van de vereniging samen met de leden optimaal betrokken blijft bij de voortgang. Deze 5 werkgroepleden werken nu een stappenplan uit, waarin de verschillende stappen in deze samenwerking worden besproken en vastgelegd.

De werkgroep locaties, die uit 12 leden bestaat, heeft een lijst van 19 locaties doorgenomen. Er is eerst een lijstje gemaakt met wegingsfactoren waaraan een locatie moet voldoen. Belangrijk is de sfeer van de locatie en de omgevingsfactoren, waarbij ook groenvoorzieningen behoren. Daarnaast is gekeken naar de bereikbaarheid en de afstand tot een bushalte, winkelcentrum en de gezondheidszorg. De 19 locaties zijn in kleine groepjes van 2 tot 4 leden bezocht en beoordeeld. Er ligt nu een lijst van 11 locaties die geschikt bevonden zijn. De volgende stap zal de haalbaarheid van deze locaties zijn. Er wordt uitgezocht via het kadaster en via de gemeente wie de eigenaren van de grond (gemeente/particulier) zijn. Een belangrijke uitgangspunt zal nu zijn of een realisatie binnen 5 jaar mogelijk is. Zodra die duidelijkheid er is, zal er een terugkoppeling komen naar alle leden.

Beperkingen door de coronacrisis

Door de beperkingen van de gedeeltelijke lockdown was het niet mogelijk om met de 30 actieve leden, die samen de klankbordgroep vormen, de stand van zaken te bespreken. De kerngroep heeft gekozen voor een praktische oplossing. Nadat de statuten zijn voorgelegd aan de werkgroepleden worden ze door de kerngroep vastgesteld en officieel via de notaris vastgesteld. We kunnen daarna als vereniging worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een eigen rekening openen. We beschouwen de huidige kerngroep als een interim bestuur, dat verder kan gaan met het voorbereidende werk. Pas als er een ledenvergadering uitgeschreven kan worden, wordt er  tijdens die vergadering door de leden een officieel bestuur gekozen en kunnen er er verdergaande besluiten worden genomen. Alle leden krijgen nog de gelegenheid zich kandidaat te stellen voor het bestuur van de vereniging.

Algemene ledenvergadering vereniging HOF ENSCHEDE

De algemene ledenvergadering, die gepland stond voor 20 november kan dus niet doorgaan. De zaal, die reeds gereserveerd was, is weer afgezegd. Pas als we na de coronaperiode met alle leden een vergadering kunnen beleggen, kunnen er officiële besluiten genomen worden. De huidige kerngroep zal gaan functioneren als interim bestuur en verder gaan met de voorbereidende werkzaamheden. Het is belangrijk om dit voorbereidende werk te kunnen doen als vereniging HOF ENSCHEDE, die ingeschreven staat bij de kamer van koophandel. Daarom streven we er naar dat de statuten eind november officieel via de notaris vastgesteld worden. Zodra dit gebeurd is zullen we alle leden de vastgestelde statuten toe sturen. Uitwerkingen van de statuten, die in een huishoudelijk reglement geregeld kunnen worden, zullen in het voorjaar in een algemene ledenvergadering besproken en vastgesteld worden.

Procedure verkiezing bestuur HOF ENSCHEDE

Het interim bestuur nodigt u nu al uit om na te denken over een bestuursfunctie. Alle functies staan hiervoor open. Volgens onze statuten kan het bestuur uit maximaal 7 leden bestaan. Op dit moment is duidelijk dat 3 leden van het huidige interim bestuur zich kandidaat zullen stellen. Als nu al duidelijk is, dat u belangstelling heeft voor zo’n functie, horen wij dat graag. We kunnen u dan in een vroeg stadium bij de voorbereidingen betrekken. Wij zullen voor alle bestuursfuncties een profiel opstellen en dat tijdig aan u toesturen.

Vervolgstappen door interim bestuur

De komende maanden zullen de volgende voorbereiden activiteiten ondernomen worden.  Er wordt een opzet gemaakt voor een website, waarvoor een werkgroepje wordt ingesteld. Er zullen oriënterende gesprekken gevoerd worden met de gemeente, met de woningbouwcorporaties en met  geïnteresseerde projectontwikkelaars. Er zal in werkgroepjes verder gewerkt worden aan de uitwerking van het huishoudelijk reglement en aan een stappenplan, waarin de verschillende fases van besluitvorming benoemd zullen worden.

We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het volgende nieuwsbulletin, dat in januari zal verschijnen. We hopen dan ook de datum van de algemene ledenvergadering te kunnen aankondigen.

Kerngroep HOF ENSCHEDE:

                Hanny Flore, voorzitter

                Sjaak ten Thij, secretaris

                Ellen Hesselink, algemeen lid

                Willem Kruidhof, coördinator werkgroep statuten

                Wim Kerkhofs, coördinator werkgroep werkwijze

                Ruud Gerrits, coördinator werkgroep locaties

correspondentieadres secretaris: hofenschede@hotmail.com

telefoon voorzitter 053 4764515