Nieuwsbrief HOF ENSCHEDE nummer 12, februari 2024

Van de voorzitter

Beste mensen, het lijkt misschien stil maar de werkzaamheden voor het bestuur zijn hectisch. De huizen in het Hanny Flore Hof zijn inmiddels nagenoeg allemaal verhuurd, al waren daar nog wel extra inspanningen voor nodig. En ook de oplevering van de eerste woningen in april vraagt nog enkele acties. Daarnaast zijn we bezig handen en voeten te geven aan de invulling van een hofje in het Eschmarkerveld. En dan nog de routineklussen zoals het overleg met de gemeente, de regionale partners, de woningcorporatie, etc. We zijn drukke baasjes.
Dat wordt mede in de hand gewerkt doordat er enkele zieken (niet😊) in ons midden zijn. Daarnaast is bekend geworden dat Ruud Gerrits, na het uitdienen van zijn termijn van drie jaar, afscheid heeft genomen als bestuurslid. Gelukkig hebben we een kandidaat als vervanger voor Ruud gevonden. Tom Fiselier zal zich op voordracht van het bestuur voorstellen.
We herhalen ook de oproep aan de leden: heb je een suggestie of acht jij jezelf een goede kandidaat? Meld het bij:  info@hofenschede.nl . Dat hoeft overigens niet alleen om een bestuursfunctie te gaan. Denk je een goede bijdrage te kunnen leveren aan de vereniging, meld je.  Geef aan waar je kwaliteiten liggen, dan kijken wij waar je goed inzetbaar bent.

Het Hanny Flore Hof

Het hof is op een haar na gevuld, op 27 februari was er nog Ă©Ă©n appartement beschikbaar. De oplevering van de eerste 14 woningen wordt in april verwacht. Inmiddels hebben de toekomstige bewoners elkaar een tweetal keren ontmoet. Het waren levendige bijeenkomsten, waarbij enthousiast de eerste afspraken zijn gemaakt. Momenteel lopen er sessies voor de inrichting van de buitenruimte waarbij naast de bewoners en de woningcorporatie De Woonplaats ook een gemeentelijke landschapsarchitect en de uitvoerder betrokken zijn. En dan nog de inrichting van de nieuwe woningen en de aanstaande verhuizing. Het zijn spannende en drukke tijden voor deze leden. Op 21 maart zal De Woonplaats in het Hanny Florehof, samen met de gemeente Enschede officieel aandacht besteden aan de oplevering van de eerste huizen die onder de noemer ‘versneld bouwen’ gerealiseerd zijn. 

Ontwikkeling Eschmarkerveld

De bestemmingsplanprocedure voor het Eschmarkerveld loopt en men (de gemeente) hoopt het definitieve plan nog in 2024 af te ronden. Als dat lukt, dan kunnen ergens in 2025 de eerste schop in de grond. Willen we daar vanuit Hof Enschede bij zijn, dan moet er nog heel wat gebeuren.

Op 15 februari hebben we een eerste informatieve avond gehouden voor onze leden. Daar kwamen 30 mensen op af. Tijdens de bijeenkomst is ingezoomd op de situering van het hele plan en specifiek op de mogelijke plek(ken) voor ons hofje. Ook zijn globaal de wensen van de leden geĂŻnventariseerd (huur/koop, aantal slaapkamers, etc.). Met elkaar gaan we nu op zoek naar een goede structuur, waarin voor iedereen ruimte is om verder mee te denken, mee te praten en mee te werken. We zoeken daarbij naar professionele ondersteuning voor dit CPO-project (Collectief Privaat Opdrachtgeverschap). Melden voor dit project kan nog altijd via info@hofenschede.nl . [1]

Op 11 april staat er een vervolgoverleg met de gemeente gepland over het hofje in het Eschmarkerveld. Daarin zullen we de inventarisatie van de leden inbrengen en ons verder buigen over de locatie. Van de gemeente verwachten we informatie te krijgen over de verdere planontwikkeling en de stand van zaken met betrekking tot de bestemmingsplanprocedure. Het is de bedoeling dat we dit gesprek ingaan met twee bestuursleden en twee van de leden die zich voor dit hofje hebben aangemeld.

Activiteitencommissie

Na een oproep tijdens de ledenvergadering van november, is er op 13 december 2023 een huiskamerontmoeting geweest met enkele leden van Hof Enschede. Een kleine impressie van deze avond:

“Deze ontmoeting is, ondanks dat we elkaar niet kenden, als zeer positief en nuttig ervaren. Naast de leuke beurtelingse kennismaking gaf de motivatie, waarom we lid zijn en wat we in een hofje hopen te vinden, een verbreding op onze eigen Hofjes kijk. Diverse onderwerpen passeren de revue van: omzien naar Elkaar, Knooperf, Buitenleven, Appartement Hofjescomplex, Zorginkopen, Lease-auto, Huisdieren, Jonge gezinnen, Multi-Culturele samenstelling, Eco Hof, Stads Hofje, Energie neutraal, Samen maar niet samenklitten, etc.”

Na de Nieuwjaarsbijeenkomst kwam er een afspraak voor een nieuwe huiskamerbijeenkomst op 31 januari. Ook hier voldoende onderwerpen om over te praten: gemeenschappelijke ruimte, wat doe je samen en veel meer. Deze samenkomsten zijn een laagdrempelige manier om elkaar te vinden met eenzelfde belangstelling hoe een Hofje eruit kan zien. Heb je ook belangstelling? Stuur een mail naar info@hofenschede.nl en iemand van de activiteitencommissie neemt contact met je op! Heb je ideeën voor activiteiten, laat het weten! Vanuit de klankbordgroep nog het voorstel om bij aanmelding aan te geven in welk deel van Enschede je mee zou willen doen: Noord, Oost, Zuid, West, Centrum of Geen voorkeur.

Klankbordgroep

Op 12 februari is de klankbordgroep (12 aanwezigen) weer bij elkaar geweest. Na het bijpraten over het Hanny Florehof en de ontwikkelingen voor het Eschmarkeveld kwamen er een paar bijzondere aandachtspunten naar voren:

  • Hoe verhoudt een hof dat gevormd is zich tot Hof Enschede? Is het vergelijkbaar met het lid zijn van een sportclub en eveneens van de overkoepelende sportbond? Blijft men lid van Hof Enschede?
  • Kun je binnen de kaders van Hof Enschede onderzoek doen naar het zelf bouwen van een hofje, via prefabconstructies? Wordt het daardoor goedkoper? Een aantal heren uit de klankbordgroep gaat hier een onderzoek naar doen.

Vijf jaar geleden is onder de leden een enquĂȘte afgenomen. Deze voldoet volgens een aantal leden nog prima. Afgelopen jaren is het aantal leden behoorlijk gegroeid en de vragen vanuit het aanmeldingsformulier zijn niet snel te verzamelen: je moet elk formulier apart door. Vandaar een nieuwe enquĂȘte waar makkelijk een selectie naar boven te halen is. Hof Enschede is in overleg met Saxion om te kijken of die hierbij kan assisteren.
Vanuit de activiteitencommissie komt de enquĂȘtevraag of er belangstelling is voor een Hof Enschede-cafĂ©. Hier wordt in de klankbordgroep al positief op gereageerd. De activiteitencommissie zal dit verder uitwerken.

Website

Ongeveer 2 jaar geleden is Fred Hugen begonnen met de website voor Hof Enschede. Hierbij moest hij eerst veel tijd besteden aan het opschonen van de structuren en de inhoud van de oude website. Het werd Fred na verloop van tijd wel duidelijk dat deze klus eigenlijk te groot was voor hem in zijn eentje. Daarom deed hij tijdens een ledenvergadering een oproep voor versterking. Hierop hebben Nico, Annette, Thea en José gereageerd. En zo hadden we onze eerste afspraak op 16 februari 2024.

Na een gezellige kennismaking en na een korte introductie van onszelf – en natuurlijk onder het genot van een kopje koffie – zijn we aan het werk gegaan, dat wil zeggen dat we luisterden naar de uitleg van Fred hoe we nieuwe documenten op de website kunnen plaatsen.

Tijdens dit overleg werd al snel duidelijk dat er veel verschillende dingen moeten gebeuren en zijn we al vlot diverse taken gaan verdelen onder elkaar. Het was bijzonder om te zien hoe snel dit ging en ook om het enthousiasme te zien bij allen om er samen iets moois van te maken.  Stap Ă©Ă©n is gezet, de kop is eraf 😊

Oproep: is er onder de leden een User Interface Designer (voor veranderingen website[2]). Reactie graag naar info@hofenschede.nl


ALV

Op 8 april houden we de jaarlijkse ledenvergadering in wijkcentrum De Roef. Voor de pauze doen we de dingen die gedaan moeten worden (bespreken jaarverslag, financiĂ«n, bestuurswisseling). Voor wat betreft de bestuurswisseling komt het bestuur dus met een voordracht. Maar het staat de leden uiteraard vrij om ook iemand voor te dragen. Zo’n voordracht moet door minimaal 5 leden gesteund worden en uiterlijk 48 uur voor de vergadering bij het bestuur bekend zijn gemaakt.

Na de pauze hebben we woningcorporatie De Woonplaats uitgenodigd. Ze komen toelichten hoe het proces verloopt om te komen tot de realisatie van een hofje Ă©n hoe de samenwerking daarin vorm heeft gekregen. Uiteraard is er ook ruimte om daarover van gedachten te wisselen.   

Voor de ledenvergadering volgt nog een aparte uitnodiging waarin we je verzoeken op te geven of je ja/nee komt. 

Agenda

  • Bewonersgroep Hanny Flore Hof inrichting buitenruimte 29/2 en 11/3
  • Oplevering grondgebonden woningen Hanny Flore Hof april 2024!
  • Bestuursvergadering 15 maart
  • Algemene ledenvergadering 8 april. Locatie: De Roef Pastoor Geertmanstraat 17 (inloop 19.00 uur)

[1] Voor wie wil mee kijken open: https://www.enschede.nl/eschmarkerveld-nieuwe-woonwijk. Het verslag van de bijeenkomst en de presentatie zijn op aanvraag beschikbaar.

[2] Een moeilijke titel maar degene die we zoeken weet zeker wat er bedoeld wordt 😊