Nieuwsbrief HOF ENSCHEDE nummer 11, december 2023

Van de voorzitter

Beste mensen, er is een bestuurswisseling aanstaande. Ruud Gerrits heeft vanaf de oprichting van de vereniging, nu zo’n drie jaar geleden, deel uitgemaakt van het bestuur. Zijn eerste termijn zit erop en hij stelt zich niet herkiesbaar. Ruud zal tot zijn opvolger bekend is nog wel hand-en-spandiensten verrichten voor het bestuur. De oproep aan de leden, om een nieuwe kandidaat voor het bestuur aan te dragen, heeft nog geen resultaat opgeleverd. Het bestuur kijkt rond maar herhaalt ook de oproep aan de leden. Heb je een suggestie of acht jij jezelf een goede kandidaat? Meld het bij info@hofenschede.nl

Ook uw voorzitter is bestuurslid vanaf het eerste uur. Maar ik heb me tijdens de ledenvergadering van 29 november wel herkiesbaar gesteld en ben met unanieme stemmen weer gekozen als voorzitter. Ik heb de aanwezigen van harte bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen 😊.

Algemene ledenvergadering

Op 27 november vond een algemene ledenvergadering plaats in wijkcentrum De Roef te Enschede. De vergadering werd door 101 leden bezocht. Het verslag, dat anders dan deze nieuwsbrief niet voor iedereen toegankelijk is, wordt separaat aan de leden toegestuurd.

Ontwikkeling Eschmarkerveld

We zijn in overleg met de gemeente over een mogelijke kavel voor een hofje in het Eschmarkerveld. Dat is een nieuw te ontwikkelen woongebied dat enerzijds wordt begrensd door de spoorlijn Enschede -Gronau en de Gronausestraat. Anderzijds door de Euregioweg en het eco-gebied tegen Glanerbrug aan. De komende jaren zullen er ongeveer 800 woningen verrijzen. Naar verwachting stemt de gemeenteraad nog dit jaar in met de bestemmingsplanwijziging die hiervoor nodig is. Daarna volgt een periode waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken. In het slechtste geval kan het dan nog een jaar of twee duren voordat het plan is vastgesteld. Dat betekent niet dat we tot die tijd stil moeten zitten. Ons is gevraagd een wensenlijstje met betrekking tot de locatie in te dienen als uitgangspunt voor het gesprek met de gemeente. Samen met enkele deskundigen is daarvoor een eerste concept gemaakt. We nodigen leden die belangstelling hebben voor deze ontwikkeling uit om zich te melden zodat zij vanaf nu kunnen meedenken, meepraten en meewerken. Melden kan via info@hofenschede.nl . [1]

Voortgang Hanny Flore Hof

De verhuur van de woningen in het Hanny Flore Hof is begin september gestart. Er zijn inmiddels 15 huurders bekend. Maar de instroom verloopt langzaam. We zijn in overleg met woningcorporatie De Woonplaats hoe we dit, binnen de kaders van zowel De Woonplaats als onze vereniging (Noaberschap als voorwaarde) kunnen versnellen.’

‘De aanstaande bewoners zijn 20 november voor het eerst bij elkaar geweest. Men ziet uit naar een veilige woonomgeving waarbinnen je zonder verplichting iets voor elkaar kunt betekenen. Het overleg brengt de mensen dichter bij elkaar, zo is de ervaring. Enthousiast zijn er beginnende afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling en inrichting van het hofje en niet in de laatste plaats over de betrokkenheid daarbij. De aanstaande bewoners hebben er duidelijk zin in.’

Activiteitencommissie

Het doel van de activiteitencommissie is het bevorderen van saamhorigheid en cohesie tussen de leden. De activiteitencommissie heeft zich gebogen over de vraag hoe je dat kunt doen. Het antwoord is onder andere door elkaar gewoon op te zoeken en vragen bij de kop te pakken die met de vereniging en het wonen in hofjes gepaard gaan. Bijvoorbeeld:

  • Wat is je motivatie om lid te zijn van Hof Enschede (halen)
  • Wat kan je nu en of later betekenen voor de vereniging of als hof-bewoner? En hoe doe je dat (brengen)

Om een begin te maken vragen zij leden die daar belangstelling voor hebben ‘op de koffie’. Jolanda, Paul en Aagje van Haarst stellen elk hun huis beschikbaar om vier tot zes leden te ontvangen. Als dat gaat lopen kunnen in het vervolg daarop ook andere leden dit overnemen en zo een sneeuwbaleffect op gang brengen. Aanmelden kan via info@hofenschede.nl

Ook aan andere manieren om de onderlinge band te versterken wordt gewerkt. Zo heeft onlangs de Facebook-pagina ‘Leden Hof Enschede’ het licht gezien. Hier kunnen leden onderling tips of ideeën uitwisselen.

Klankbordgroep

We zijn van plan in het eerste of het begin van het tweede kwartaal van 2024 een uitgebreide enquête rond de sturen. Het doel daarvan is het actualiseren van gegevens zoals die via het aanmeldingsformulier gevraagd zijn. Daarnaast zullen aspecten van een belangstellingsregistratie hierin worden opgenomen. Het onderwerp wordt geagendeerd voor de klankbordgroep van 12 februari. Dan zal ook via ‘wensdenken’ aandacht worden besteed aan wat voor de leden de meest ideale vorm van een hofjes is. Dat kunnen we dan weer gebruiken in onze diverse overleggen met partners. 

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op 15 januari organiseren we een nieuwjaarsbijeenkomst. Geen gewichtige bijeenkomst met toespraken en vergezichten. Wel een verdieping op wat tegenwoordig duurzaam bouwen betekent en een voorbeeld van de realisatie van een Ecohof in de praktijk. Daarna is er bij een drankje gelegenheid elkaar beter te leren kennen. De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt.

Agenda

  • Bijeenkomst activiteitencommissie 11 december
  • Bestuursvergadering 5 januari
  • Nieuwjaarsbijeenkomst 15 januari
  • Bewonersgroep Hanny Flore Hof 23 januari
  • Algemene ledenvergadering eind maart/begin april

[1] Voor wie alvast mee wil kijken open:

https://www.enschede.nl/eschmarkerveld-nieuwe-woonwijk