Nieuwsbrief HOF ENSCHEDE nummer 10, oktober 2023

Van de voorzitter

Onze vereniging heeft de afgelopen maanden het ledental van 200 overschreden. Een bewijs dat in Enschede een groeiende belangstelling bestaat voor het wonen in een seniorenhof voor “gelijkgestemde senioren met een sociaal actieve levenshouding en bereidheid tot burenhulp”. Deze ontwikkeling versterkt onze positie in het komende gesprek met de wethouder.
Hof Enschede bestaat 10 december a.s. 3 jaar en dat betekent dat nog zittende bestuursleden van het eerste uur overeenkomstig artikel 6 lid 3 aftreden. Het betreft bestuursleden Ruud Gerrits (2e penningmeester en locatie verkenner) en Willem Kruidhof (voorzitter). Ruud heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn waardoor er een vacature in ons bestuur ontstaat. Wij zoeken daarom een nieuw bestuurslid om de vacature in te vullen. U kunt zich via info@hofenschede.nl aanmelden waarna contact met u wordt opgenomen.
Willem is herbenoembaar en wordt door het bestuur voorgedragen voor een tweede termijn. Tegenkandidaten kunnen overeenkomstig artikel 6 lid 2 door 5 leden worden voorgedragen. Deze voordracht dient uiterlijk 2 dagen voor verkiezing in de ledenvergadering van 27 november a.s. bij het bestuur via info@hofenschede.nl bekend gemaakt te zijn.

Voortgang Hanny Flore Hof

De realisatie van het Hanny Flore Hof verloopt volgens plan dat wil zeggen dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 de 14 grondgebonden woningen kunnen worden opgeleverd en in het vierde kwartaal de 13 appartementen. Vanuit de vereniging Hof Enschede hebben oorspronkelijk zo’n 60 oude en (vooral) nieuwe leden van Hof Enschede belangstelling voor een woning in dit hofje getoond. Gaandeweg zijn er velen afgevallen omdat er concessies zijn gedaan aan het oorspronkelijke hofjes concept zoals geen koop en het ontbreken van appartementen met twee slaapkamers.

Op maandag 11 september vond de zogenaamde “Kies je plek” bijeenkomst plaats in het kantoor van woningcorporatie De Woonplaats. De eerste 12 toekomstige bewoners van het Hanny Flore Hof en de bestuursleden Aagje van Haarst en Willem Kruidhof ontvingen een uitgebreide presentatie over de planning en invulling van het Hof en over de spelregels ten aanzien van de verhuur. Na een uitgebreide vragenronde konden
de 12 huurders in de door Hof Enschede aangegeven volgorde hun favoriete woning in het hof kiezen, waarna zij de intentieovereenkomst voor de huur van de door hen gekozen woning ondertekenden. De presentatie door de Woonplaats werd afgesloten met een uitleg over het vervolgproces (keuze inrichting keuken, badkamer, etc.). Ten slotte bedankte Willem Kruidhof namens Hof Enschede De Woonplaats voor hun inzet voor de totstandkoming van het Hanny Flore Hof en de gastvrije ontvangst. Hij informeerde de nieuwe huurders dat zij op korte termijn voor een eerste bijeenkomst worden uitgenodigd. Hier zal een eerste onderlinge kennismaking plaatsvinden en de lijnen voor de inrichting en de huisregels van het nieuwe hof worden uitgezet.
Er is nog een aantal woningen beschikbaar in ons eerste hofje. Deze zijn beschikbaar voor onze leden met een inkomen zoals hieronder aangegeven.

1 persoon min1 persoon max2 personen min2 personen max
Leeftijd < AOW€ 25.475€ 56.000€ 34.575€ 56.000
Leeftijd > AOW€ 25.075€ 56.000€ 33.800€ 56.000

U kunt uw belangstelling kenbaar maken via info@hofenschede.nl

Ontwikkeling Eschmarkerveld

Enkele bestuurders van Hof Enschede hebben met de gemeentelijke projectleiders van het Eschmarkerveld een verkennend gesprek over de situering van een seniorenhofje in het plan. Toegelicht is dat er inmiddels een beeldkwaliteitsplan voor het gebied is opgesteld. Het bestemmingsplan is bijna klaar en wordt naar verwachting dit jaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Op bezwaren wordt gerekend waardoor de feitelijke vaststelling van het plan daarna nog 1 á 2 jaar op zich kan laten wachten. Er moet nog veel juridisch/financieel voorwerk worden gedaan maar er kan alvast gestart worden met de inhoudelijke planontwikkeling, (situering, dichtheid van de bebouwing, etc.) waarin specifieke ‘hofjeswensen’ kunnen worden ingebracht/meegenomen.

De leden van Hof Enschede willen graag weten waar het bestuur mee bezig is. Het bestuur is voor openheid maar vanwege de vele concurrerende initiatieven op de woningbouwmarkt kunnen verkenningen niet altijd gedeeld worden. Met betrekking tot het Eschmarkerveld ziet het er naar uit dat in de Algemene Ledenvergadering van 27 november meer mededelingen kunnen worden gedaan over deze ontwikkeling.

Gesprek wethouder Diepemaat

Tijdens de vorige bijeenkomst van het bestuur met de ambtelijke gesprekspartners is geconstateerd dat er ‘geen ambtelijke capaciteit‘ is om intensief onderzoek te doen naar opties voor ouderenhuisvesting.
Bijvoorbeeld bij vrijkomende openbare gebouwen/percelen. Verwezen is naar steden rondom Enschede waar veel meer ondersteuning geboden wordt aan de verengingen voor ouderenhuisvesting. Ondanks een aantal raadsmoties is er tot nut toe niet al te veel gebeurd zo lijkt het. Dit is reden geweest om een gesprek aan te vragen met de verantwoordelijk wethouder Jeroen Diepemaat. Dat gesprek staat in oktober gepland.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is van start gegaan. Eerst is dat zoeken, wat willen we en hoe bereiken we dat? We hebben geconcludeerd, dat de vereniging nog te veel is van: het bestuur praat, wij luisteren en wachten af.
Dat moet dus anders. Dus, leden van Hof Enschede, kom in actie en maak kennis met elkaar. Natuurlijk begrijpen we ook wel dat nu niet iedereen meteen van de bank opspringt, maar om te beginnen zouden wat meer leden van de activiteitencommisie al een stap vooruit zijn (opgave via info@hofenschede.nl)
Verder hebben we het plan om een paar maal per jaar een thema-avond te organiseren. Waar gaat jullie belangstelling naar uit? Je kunt een enquête organiseren om daarachter te komen, maar een koffie-ochtend met een kleine groep leden geeft meer en sneller resultaat, denken we. Dat laatste plan heeft onze voorkeur.

Algemene ledenvergadering

Noteer vast in uw agenda 27 november, dan vindt de 4e algemene ledenvergadering plaats in wijkcentrum de
Roef, Pastoor Geertmanstraat 17 in Enschede. Nadere informatie volgt.

Agenda

  1. Bijeenkomst activiteitencommissie 9 oktober
  2. Bewonersgroep Hanny Flore Hof 10 oktober
  3. Volgende bestuursvergadering 3 november
  4. Algemene ledenvergadering 27 november