Nieuwsbrief HOF ENSCHEDE nummer 1, zomer 2020

Beste leden van de vereniging HOF ENSCHEDE  i.o.

Ondanks dat de coronacrisis onze plannen in de war schopte en de bijeenkomst van 20 maart afgelast moest worden, zijn er veel vervolgstappen gezet. Wat een geluk dat we, als werkgroep, in februari besloten hadden, dat iedereen zich per mail moest aanmelden! Daarom konden er via de mail met de aan gemelde 270 belangstellenden concrete stappen gezet worden.

De enquête woonwensen HOF ENSCHEDE mei 2020

Aan alle bij ons bekende mailadressen (170 stuks) is in april/mei een mail gestuurd met de vraag of men mee wilde doen aan een enquête over hun woonwensen in een HOF ENSCHEDE. In deze enquête was ook de vraag opgenomen of men lid wilde worden van de op te richten vereniging HOF ENSCHEDE, of men op de lijst met toekomstige bewoners geplaatst wilde worden en of men actief in een werkgroep wilde meedoen.

Deze actie heeft toen geleid tot 67 opgaven voor een  lidmaatschap en een lijst van 67 toekomstige bewoners van HOF ENSCHEDE. De uitslag van deze ronde is per 1 juni verwerkt en gaf ons inzicht in de woonbehoefte van deze groep senioren, die bestond voor de helft uit koppels en voor de andere helft uit alleenstaanden (totaal ruim 100 senioren) Deze leden hebben de uitslag al toegestuurd gekregen. Uit de enquête bleek ook dat 25 senioren graag wilden meedoen in werkgroepen.

Nog veel meer belangstelling na 1 juni

Na het bekend worden van de grote belangstelling en een artikel in de Tubantia stroomden nieuwe aanvragen binnen om lid te mogen worden. De belangstelling bleek nog groter dan die van de eerste 67 leden (huishoudens). De enquête wordt nu gebruikt als aanmeldingsformulier om je te kunnen aanmelden als toekomstig lid. Na het invullen en  het overmaken van het lidmaatschapsgeld van €25 wordt de lijst met toekomstige bewoners aangevuld. De stand per 28 augustus is 106 leden (= 175 senioren). Het aandeel 2-persoonshuishoudens is iets groter geworden dan het aandeel 1-persoonshuishoudens. Het overgrote deel van de leden woont in een koopwoning en wil in een HOF ENSCHEDE weer een koopwoning. Ons streven blijft echter een mengvorm van koop en huur.

Actieve leden in werkgroepen aan de slag

De initiatiefnemers hebben de 25 actieve leden uitgenodigd om samen met hen de vervolgstappen te bespreken. Op 3 juli zijn totaal 30 senioren bij elkaar geweest in een 1,5 meter opstelling. We konden geen handen geven maar elkaar wel zien en ons aan elkaar voorstellen. Dat was heel plezierig. Om in november de vereniging op te kunnen richten moet er nog veel werk verzet worden. Een werkgroep van 30 mensen is mede door de huidige coronasituatie niet werkbaar.

Daarom hebben we gekozen voor de volgende opzet:

                1. de kerngroep, die de leiding heeft

                2. werkgroepen, die voorstellen voorbereiden

                3. de klankbordgroep als een soort achterban

De werkgroepen gaan aan de slag met: het uitwerken van statuten, de werkwijze en het bekijken van verschillende locaties. Zij gaan in groepjes aan de slag in de maanden september en oktober.

De hoofdtaak van de kerngroep is het voorbereiden van de oprichtingsbijeenkomst van de vereniging HOF ENSCHEDE, waarvoor alle leden die voor 1 oktober lid zijn geworden, uitgenodigd worden. De werkzaamheden van de werkgroepen zullen moeten leiden tot voorstellen, die de kerngroep in november aan de leden zal voorleggen.

De klankbordgroep, die bestaat uit de 30 actieve leden, zal de resultaten van de werkgroepjes bespreken, zodat er een weloverwogen voorstel naar alle leden gestuurd kan worden door de kerngroep. Na de oprichtingsvergadering zal het nieuwe bestuur aan de slag kunnen.

Er zullen in de toekomst nog meer werkgroepen nodig zijn. Iedereen krijgt te zijner tijd de mogelijkheid om in een werkgroep onderdelen uit te werken. We denken dan aan het ontwikkelen van een eigen logo, het opzetten van een website, een plan ontwerpen voor een gemeenschappelijke tuin e.d.  Ook de leden, die na 1 juni lid zijn geworden, krijgen nog alle kansen voor een actieve inbreng.

Keuze en uitwerking locaties

Er zijn veel locatiemogelijkheden aangedragen door diverse leden en instanties. Gert Santema, onze procesbegeleider, heeft al een lijst van 15 locaties opgesteld, waarvan de helft zeker weer zal afvallen. De werkgroep locaties, die nu al bestaat uit 14 leden, krijgt er nog een hele klus aan. Er zullen zeker 3 tot 5 locaties overblijven, die heel geschikt zijn. Op dat moment zal ook duidelijk kunnen worden, wie van onze leden interesse heeft voor een bepaalde locaties en zal blijken wie er verder wil gaan met het ontwikkelen van die gekozen locatie. Gezien de grote belangstelling voor hofwonen door senioren zal het toch zeker mogelijk moeten zijn om meerdere seniorenhofjes te kunnen ontwikkelen.  Het hele proces zal  waarschijnlijk  enkele jaren in beslag nemen.

Oprichting vereniging HOF ENSCHEDE op 20 november 2020

Het is de bedoeling dat op 20 november de vereniging HOF ENSCHEDE opgericht gaat worden. De statuten worden dan vastgesteld evenals de werkwijze die we willen gaan volgen. We moeten er van uitgaan dat we nog steeds te maken hebben met de corona voorschriften. Grote bijeenkomsten blijven moeilijk te organiseren. Daar zoeken we als kerngroep een oplossing voor. Wat wel zeker is dat er op 20 november een bestuur gekozen zal worden. U kunt als lid alvast nadenken of u deel wil gaan uitmaken van dat bestuur. De procedure hiervoor zullen we in het volgende bulletin bekend maken.

Met vriendelijke groet,

Kerngroep HOF ENSCHEDE:

Hanny Flore, voorzitter

                Sjaak ten Thij, secretaris

                Ellen Hesselink, algemeen lid

                Willem Kruidhof, coördinator werkgroep statuten

                Wim Kerkhofs, coördinator werkgroep werkwijze

                Henk Hardieck, coördinator werkgroep locaties

correspondentieadres secretaris: hofenschede@gmail.com

telefoon Hanny Flore, voorzitter:  053 – 4764515