Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING VERENIGING HOF ENSCHEDE

De Vereniging Hof Enschede (hierna “Vereniging”) zet zich volledig in om uw persoonsgegevens en in het bijzonder uw privacygevoelige gegevens te beschermen. De Vereniging ziet erop toe dat dit plaats vindt conform alle relevante wet- en regelgeving en conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) hieraan stelt.

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon (bijvoorbeeld uw contactinformatie, BSN nummer, identificatiedocumenten). De Vereniging kan naar uw persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld als u vragen heeft of als u gebruik wilt maken van de diensten van de Vereniging.

Waarom verwerkt de Vereniging persoonsgegevens?

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens in diverse interne processen. Op deze manier kan de Vereniging zo efficiënt en effectief mogelijk haar taken vervullen en haar diensten aanbieden.

· De Vereniging verwerkt persoonsgegevens om haar dienstverlening en taken mogelijk te maken.

· De Vereniging verwerkt persoonsgegevens van leden en relaties voor communicatie en

· De Vereniging registreert persoonsgegevens om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen, bijvoorbeeld in het geval van in- en uitschrijven als bestuurslid bij de Kamer van Koophandel.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Vereniging van u?

De Vereniging verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening; een deel van deze gegevens is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van haar dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit verzoeken tot dienstverlening. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Hoe bewaart de Vereniging uw gegevens?

De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Delen met anderen

De Vereniging verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerking persoonsgegevens websitebezoekers

Klikgedrag

Op de website van de Vereniging kunnen bezoekgegevens bijgehouden worden, zoals het aantal bezoekers per pagina. De gegevens zijn geanonimiseerd en dus niet herleidbaar tot bezoekers. Het bijhouden van bezoekersgegevens heeft tot doel de inrichting van de website te optimaliseren voor een zo prettig mogelijk gebruik voor bezoekers.

Cookies

De website van de Vereniging maakt gebruik van cookies, maar deze slaan geen persoonsgegevens op.
D.m.v. een keuzemenu kan de bezoeker zelf kiezen welke cookies mogen worden gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

De website van de Vereniging bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van de Vereniging en van leden van de Vereniging rusten. Zo zijn artikelen, teksten, foto’s en de overige grafische vormgeving van de website auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van de Vereniging (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Welke rechten heeft u?

Hieronder staan de rechten vermeld in relatie tot het verwerken van uw persoonsgegevens door de Vereniging.

· Recht tot inzage in uw persoonsgegevens die door de Vereniging worden verwerkt.

· Recht om uw incorrecte, inaccurate of incomplete persoonsgegevens te laten corrigeren.

· Recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te laten wissen (indien niet langer benodigd of in het geval dat deze gegevens niet conform geldende wet- en regelgeving wordt verwerkt).

U kunt uw verzoek schriftelijk kenbaar maken door een email te sturen naar de Vereniging: info@hofenschede.nl  
De Vereniging zal uiterlijk binnen 1 maand inhoudelijk reageren op uw verzoek.

Bewaartermijnen

De Vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan. De uiterlijke bewaartermijn hangt af van het doeleind waarvoor de Vereniging uw persoonsgegevens verwerkt.

Beveiliging

De Vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hofenschede.nl

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek:
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door de Vereniging dan kunt u dit melden via de mail: info@hofenschede.nl

Tekst januari 2022.