Nieuwsbrief

HOF ENSCHEDE nummer 13,

juni 2024

Van de voorzitter

Beste mensen,

Tijdens de jaarvergadering is gemeld dat de vereniging het afgelopen jaar (zonder reclame te maken) flink is gegroeid van 161 naar 246 leden, inmiddels 257. Dat is niet verwonderlijk. Ouderenhuisvesting, en ook specifiek hofjes voor ouderen, staan hoog op vele agenda’s. Zo wil de gemeente Enschede voor 2030 650 geclusterde woningen, dat is de ambtelijk term voor een variëteit aan hofjes, gerealiseerd hebben.[1] Natuurlijk zijn wij niet de enige partij in Enschede met wie de gemeente daarover in gesprek is. Maar we hebben wel een serieuze positie. Het geeft ons een steun in de rug bij ons streven en wellicht dat we dit jaar, naast het Eschmarkerveld, nog een te ontwikkelen locatie bekend kunnen maken.

Een vereniging met zoveel leden en met een belangrijk gemeenschappelijk doel verplicht. Elke kans moeten we serieus oppakken en dat vraagt veel. Daarom blijven we een beroep doen op onze leden. Vooral op leden met specifieke kennis. Ben je meer dan gemiddeld op de hoogte van locatieontwikkeling, de bouwwereld, hiermee samenhangende juridische of financiële aspecten of heb je aanvullende ideeën over hoe er een gedegen fundament gelegd kan worden voor het bouwen van een gemeenschap, geef dat dan aan via (info@hofenschede.nl) of sluit je aan bij een van de bestaande groepen. Ook als je tips hebt, met betrekking tot deskundigen op deze gebieden uit je netwerk, dan houden we ons aanbevolen. 

De aanwezigen bij de jaarvergadering hebben unaniem ingestemd met het voorstel Tom Fiselier als bestuurslid te benoemen. We zijn blij met de komst van Tom. Binnenkort zal hij via de website verder geïntroduceerd worden. Rest me jullie allen een goede zomer te wensen en, tenzij er grote ontwikkelingen zijn, tot na de zomervakantie.

Het Hanny Flore Hof

De grondgebonden woningen zijn in april opgeleverd en de bewoners zijn er inmiddels ingetrokken. We zijn nu bezig met het huishoudelijk reglement, het oprichten van de vereniging Hanny Flore Hof en een aantal praktische zaken. Daaronder de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte met een keuken en alles wat daarbij hoort. Eind van dit jaar worden de overige 13 appartementen opgeleverd. Deze zijn al verhuurd.

Ontwikkeling Eschmarkerveld

De bestemmingsplanprocedure voor het Eschmarkerveld loopt en er wordt nog steeds gekoerst op vaststelling in september van dit jaar. Als dat lukt dan gaat de gemeente het gebied van de 1e fase bouwrijp maken om in het derde kwartaal van 2025 de eerste kavels uit te kunnen geven. Ons initiatief heeft in de eerste fase (voorlopig) een plek gekregen.

We hebben een subsidie van € 20.000,- vanuit de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg gekregen voor het uitwerken van de initiatieffase. Bij de technische uitwerking van de aanvraag daarvoor zijn we geholpen door een externe partij. We zijn nu met hen in gesprek om te kijken of zij de juiste partij zijn om de haalbaarheidsstudie verder uit te werken. Op 17 juni wordt een bijeenkomst voor de belangstellenden leden van Hof Enschede belegd. De bedoeling is vanuit die groep vrijwilligers te interesseren die de thema’s ‘organisatie en financiën, alle aspecten samenhangend met de ontwikkeling van de bouw én de vorming van de gemeenschap die er komt te wonen’, willen oppakken.  Mogelijk dat bij het laatste onderwerp, gemeenschapsvorming, Saxion een rol gaat spelen. 

De bijeenkomst vindt plaats bij De Roef aan de Pastoor Geertmanstraat. Aanvang 19.30.  Aanmelden voor deze bijeenkomst uiterlijk 14 juni via info@hofenschede.nl

Bij de ontwikkeling van het Eschmarkerveld werken we bij voorkeur samen met De Woonplaats als de partij voor de sociale- en midden-huur woningen. Op die samenwerking is nog geen klap gegeven. We zijn er mee bezig.

Overige locatie-ontwikkelingen

Tijdens de ledenvergaderingen maar ook op andere momenten attenderen leden ons erop dat ze gehecht zijn aan hun buurt en ook daar graag een hofje ontwikkeld willen zien. Bij ons overleg met de gemeente en andere partijen hameren we ook voortdurend op de spreiding over de stad. We kunnen echter niet alles in de lucht houden (en krijgen). Daarom richten we ons vooral op veelbelovende locaties. Momenteel ligt onze focus op Noord- en Zuid-Enschede. We delen die locaties met jullie zodra er enige zekerheid is dat we daarmee ook daadwerkelijk aan de slag kunnen.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bereidt ‘hofjescafés’ voor. Als startdatum is donderdag 10 oktober vastgelegd. Ook de datum voor de tweede bijeenkomst is besproken, dat is 14 november geworden. In september volgt er een mail naar de leden om dit onder de aandacht te brengen en hen op te roepen zich hiervoor op te geven.

De huiskamerbijeenkomsten zijn een succes, er zijn verschillende bijeenkomsten geweest. Wanneer iemand een huiskamerbijeenkomst wil organiseren dan s.v.p. melden via info@hofenschede.nl onder vermelding van de naam van de initiatiefnemer, datum, plaats en maximum aantal deelnemers.

Voor het Eschmarkerveld worden regelmatig nieuwe leden aan de WhatsAppgroep Huiskamer 3 (Eschmarkerveld) toegevoegd.

De activiteitencommissie zoekt nog nieuwe leden, meld je aan via info@hofenschede.nl

Website

De roep om hulp is gehonoreerd, de werkgroep website is hard aan het werk met het verbeteren en aanvullen van de teksten. Ook wordt er gedacht aan nieuwe rubrieken. Daarnaast zal er aandacht gaan naar de verbetering van de uitstraling van de website. Helaas ontbreekt er nog altijd een technisch iemand die makkelijk een website kan bouwen. Daarom de herhaalde oproep: We zoeken een ‘User Interface Designer’. Het hoeft niet per se een lid te zijn en het hoeft ook niet per se ‘voor nop’.  Tips graag naar info@hofenschede.nl

Namens het bestuur van Hof Enschede

Christiaan Elferink

Secretaris


[1] Na te lezen in de woonzorgvisie voor ouderen (april 2023) en de woonvisie (april 2024) van de gemeente.